Svedese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

We are considering the purchase of…
Vi överväger att köpa ...
Formale, tentativo
We are pleased to place an order with your company for ...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formale, molto garbato
We would like to place an order.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formale, garbato
Enclosed is our firm order for…
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formale, garbato
Enclosed you will find our order.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formale, garbato
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formale, garbato
We herewith place our order for…
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formale, diretto
We intend to buy...from you.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formale, diretto
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formale, molto diretto
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formale, garbato
Your order will be processed as quickly as possible.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formale, molto garbato
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formale, garbato
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formale, diretto
Enclosed you will find two copies of the contract.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formale, diretto
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formale, diretto
We hereby confirm your order.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formale, garbato
This is to confirm our verbal order dated…
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formale, garbato
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formale, diretto
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formale, diretto
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formale, diretto
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Would it be possible to reduce our order from...to…
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formale, garbato
Would it be possible to increase our order from…to…
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formale, garbato
Would it be possible to delay the order until…
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formale, garbato
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formale, garbato
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formale, molto cortese
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formale, molto garbato
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formale, garbato
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formale, garbato
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formale, garbato
We would like to cancel our order. The order number is...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formale, diretto
We are forced to cancel our order due to...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formale, diretto
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formale, molto diretto
We see no other alternative but to cancel our order for…
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formale, molto diretto