Nederlandese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Ni konsideras la aĉeto de...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formale, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formale, molto garbato
Ni ŝatus meti ordon.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formale, garbato
Vi trovos nian firman ordon por...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formale, garbato
Vi trovos vian ordon.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formale, garbato
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formale, garbato
Ni metas nian ordon por...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formale, diretto
Ni intencas aĉeti...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formale, diretto
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formale, molto diretto
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formale, garbato
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formale, molto garbato
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formale, garbato
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formale, diretto
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formale, diretto
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formale, diretto
Ni konfirmas vian mendon.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formale, garbato
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formale, garbato
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formale, diretto
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formale, diretto
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formale, diretto
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formale, garbato
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formale, garbato
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formale, garbato
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formale, garbato
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formale, molto cortese
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formale, molto garbato
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formale, garbato
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formale, garbato
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formale, garbato
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formale, diretto
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formale, diretto
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formale, molto diretto
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formale, molto diretto