Danese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Ni konsideras la aĉeto de...
Vi overveje et køb af...
Formale, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formale, molto garbato
Ni ŝatus meti ordon.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formale, garbato
Vi trovos nian firman ordon por...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formale, garbato
Vi trovos vian ordon.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formale, garbato
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formale, garbato
Ni metas nian ordon por...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formale, diretto
Ni intencas aĉeti...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formale, diretto
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formale, molto diretto
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formale, garbato
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formale, garbato
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formale, diretto
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formale, diretto
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formale, diretto
Ni konfirmas vian mendon.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formale, garbato
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formale, garbato
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formale, diretto
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formale, diretto
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formale, diretto
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formale, garbato
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formale, garbato
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formale, garbato
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formale, garbato
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formale, molto cortese
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formale, molto garbato
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formale, garbato
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formale, garbato
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formale, garbato
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formale, diretto
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formale, diretto
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formale, molto diretto
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formale, molto diretto