Thailandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
เรียนท่าน
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
เรียนท่าน
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
เรียนท่าน
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
อ้างอิงมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formale, garbato
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
ขอแสดงความนับถือ
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพ
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
ด้วยความนับถือ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme