Vietnamita | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Thưa ông,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Gửi ông A,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme