Vietnamita | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Thưa ông,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Thưa bà,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Gửi ông A,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formale, diretto
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Kính thư,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Kính thư,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Trân trọng,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme