Polacco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kara Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John,
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi povas rekomendi...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
Vi estas urĝe petita al...
Proszę o pilne...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
Se vi bezonas pli informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
Ni dankas vian negocon.
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme