Nederlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formale, molto garbato
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme