Cinese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kara Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
我们因为...给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
我们写这封信是因为...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
我写这封信,想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对接受/获得...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi povas rekomendi...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Vi estas urĝe petita al...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna listoprezo por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formale, molto garbato
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
提前谢谢您…
Formale, molto garbato
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Se vi bezonas pli informon...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Ni dankas vian negocon.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Altestime,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme