Cinese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Formale, molto garbato
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
随函附上...的发票号码...
Formale, garbato
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
该报价单的发票将传真给您。
Formale, diretto
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
收到货物发票之后立即付款。
Formale, diretto
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
总支付额是...
Formale, diretto
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Formale, molto garbato
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Formale, garbato
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Formale, garbato
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Formale, garbato
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Formale, diretto
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
请立即发送您的付款。
Formale, diretto
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
我们还没有收到...的付款
Formale, molto diretto
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Formale, molto diretto
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
如果您已发送付款,请忽略此信。
Formale, garbato