Ceco | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

For my services I kindly request the following payment…
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formale, molto garbato
Please find enclosed invoice no. … for …
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formale, garbato
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formale, diretto
Payable immediately after the receipt of the goods.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formale, diretto
The total amount payable is…
Celková splatná částka je...
Formale, diretto
It is our company policy to invoice only in Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formale, molto garbato
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formale, garbato
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formale, garbato
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formale, garbato
Our records show that the invoice still has not been paid.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formale, diretto
Please send your payment promptly.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formale, diretto
We have not yet received payment for…
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formale, molto diretto
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formale, molto diretto
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formale, garbato