Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme