Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme