Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme