Vietnamita | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Thưa bà,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Дорогой Иван!
Gửi ông A,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Нашим намерением является...
Chúng tôi dự định...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formale, rifiuto o disinteresse
Прикрепленный файл в формате...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formale, garbato
Больше информации см. на сайте...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Fromale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Meno formale, garbato
С уважением...
Kính thư,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Kính thư,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Trân trọng,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme