Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme