Ceco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme