Svedese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto o disinteresse
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formale, garbato
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Fromale, molto garbato
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formale, diretto
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Meno formale, garbato
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme