Thailandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

친애하는 사장님께,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
관계자님께 드립니다.
เรียน ท่านผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
사모님께 드립니다.
เรียน ท่านผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
친애하는 관계자님께 드립니다.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
친애하는 여러분께 드립니다.
ถึงท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
관계자분(들)께 드립니다.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
친애하는 최철수님,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
친애하는 김민정님,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
친애하는 김선영님,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
친애하는 최유라님,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
친애하는 홍두깨씨,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
친애하는 미영씨,
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
เราเขียนติดต่อกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
...에 관하여 말씀드리자면,
เนื่องมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
...에 대해서 언급하자면,
เขียนอ้างอิงถึง...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Meno formale, presentandosi personalmente
...를 대신하여 글을 드립니다.
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Richiesta formale, tentativo
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
คุณจะช่วยกรุณา...
Richiesta formale, tentativo
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Richiesta formale, molto garbato
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Richiesta formale, molto garbato
...를 보내주시겠습니까?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, garbato
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
เราสนใจที่จะรับ...
Richiesta formale, garbato
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
...를 추천해 주시겠습니까?
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, diretto
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Richiesta formale, molto diretto
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Richiesta formale specifica, diretto
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
저희의 목적은 ... 입니다.
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto o disinteresse
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formale, garbato
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Fromale, molto garbato
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formale, molto garbato
미리 감사의 말씀 드리며...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formale, molto garbato
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formale, garbato
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formale, garbato
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formale, garbato
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formale, diretto
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formale, diretto
당신의 수고에 감사드립니다.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formale, diretto
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formale, molto diretto
조만간 답장 받길 기대합니다.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Meno formale, garbato
... (자신의 이름) 드림,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... (자신의 이름) 드림,
ด้วยความจริงใจ
Formale, molto usato, destinatario noto
... (자신의 이름) 드림,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formale, meno usato, destinatario noto
.... 보냄,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
.... 보냄,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme