Vietnamita | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Thưa ông,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Thưa bà,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
Xin chân thành cảm ơn...
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Meno formale, garbato
此致
Kính thư,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Kính thư,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Trân trọng,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme