Thailandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
เราเขียนติดต่อกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
เนื่องมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
คุณจะช่วยกรุณา...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
เราสนใจที่จะรับ...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Meno formale, garbato
此致
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
ด้วยความจริงใจ
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme