Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme