Inglese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme