Esperanto | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Estimata John
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme