Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
S pozdravem,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme