Thailandese | Frasario - Business | Appuntamenti

Appuntamenti - Fissare un appuntamento

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Formale, molto garbato
Quando è disponibile?
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Formale, garbato
È possibile fissare un appuntamento?
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Formale, garbato
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Formale, diretto

Appuntamenti - Spostare un appuntamento

Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Formale, molto garbato
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Formale, garbato
È possibile fissare un'altra data?
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Formale, garbato
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Formale, garbato
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Formale, garbato
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Formale, garbato
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Formale, garbato

Appuntamenti - Disdire un appuntamento

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Formale, garbato
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Formale, garbato
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Formale, garbato
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
Formale, garbato