"valódi" traduzione inglese

HU

"valódi" in inglese

HU valódi
volume_up
{aggettivo}

Egy valódi neutroncsillag tanulmányozásának hatalmas jelentősége lehetne.
The examination of an actual neutron star could be of tremendous importance.
Valódi képet kell adniuk a szabálytalanságok és csalások tényleges szintjéről.
They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.
A gyakorlati megvalósításukhoz szükséges valódi és politikai akarat meglehetősen gyenge.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
valódi (anche: őszinte, hiteles, nyílt, eredeti)
Valódi demokratikus parlamenti ellenőrzésre, valamint valódi átláthatóságra van szükségünk.
We need genuine democratic parliamentary control and we also need genuine transparency.
Ez az egységes európai égbolt valódi létrehozásának stratégiai előfeltétele.
It is a strategic precondition for the genuine establishment of a Single European Sky.
Ezt a javaslatot a valódi kompromisszum alapjaként nem fogadtuk el.
This proposal was not accepted as the basis for a genuine compromise.
valódi (anche: lényeges, belső)
Igaz, ezen ajándékokat inkább a jó szándékunk teszi értékessé, mintsem a valódi áruk.
Admittedly they are enriched more by our kind intentions than by their intrinsic worth.
Az önkéntes munka a belső motiváció és a valódi altruizmus terméke, amely értékeket nem lehet eléggé értékelni.
Voluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Az intézmények átláthatósága és képviselőik tetteinek tisztasága a valódi demokrácia szerves része kellene, hogy legyen.
The institutions' transparency and the clarity of their representatives' actions should be an intrinsic element of real and genuine democracy.
valódi (anche: működő, élénk, élő, eleven)
volume_up
live {agg.}
És még soha nem dobott valódi bombát, valódi célra.
And he had never dropped a live bomb on a target.
A real live date with a real live girl.
We are now up against live hostile targets.
volume_up
proper {agg.}
A jelentés valódi vitát érdemel, amelyben minden vélemény elhangozhat.
The report deserves a proper debate in which all opinions can be heard.
Vonjuk valódi felügyelet alá a bankokat és az egyéb pénzpiaci szereplőket!
We should subject the banks and other financial market operators to proper supervision.
Martin, mi valódi demokraták vagyunk - te tiszteletben tartottad a demokráciát, és mi is.
Martin, we are proper Democrats - you respect democracy and so do we.
valódi
Nagyon sokban hasonlítok a valódi, hús-vér emberekre.
I am closely modeled after a man of flesh and blood.
valódi (anche: lényeges, belső)
valódi (anche: tényleges, valóságos, igazi)
volume_up
real {agg.}
A bevételek valódi autonómiája nélkül a kiadások valódi autonómiája sem lehetséges.
Without real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
Az abortusz a világban valódi tragédia, de valódi tragédia a mi Európánkban is!
Abortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
Ez a valódi lényeg, a valódi ok és a valódi kérdés.
That is the real substance, the real reason and the real issue.
valódi (anche: abszolút, teljes, könnyű, meredek)
volume_up
sheer {agg.}
Kivara felnézett, és meglátta a félelfet, amint az ajtóban áll hosszú, valódi selyem köntösében.
Kivara looked up to see the half-elf standing in the kitchen doorway, wearing a long, sheer, gossamer-thin nightgown.
A tartalma egyszerre volt valódi és nem létező: az anyaga olyan finom volt, mintha árnyékból szőtték volna.
The contents were real but seemed not to be, so sheer as to be a manufactured shadow and no more substantial than that.
A tűzbe bámult a poharán át, majd letette a poharat az asztal szélére, és egy valódi batisztzsebkendővel megtörölte a száját.
He looked through his glass at the fire, set it down on the end of the desk and wiped his lips with a sheer lawn handkerchief.
A valódi egyenlőséghez küzdeni kell a hatalmi egyensúly megváltoztatásáért.
True equality requires a struggle for a change in the balance of power.
Ez az utolsó lehetőségünk térségünk valódi és igazságos békéjének megteremtésére.
This is the last opportunity we have for true and just peace in our region.
Az EU elvárásainak a valódi kisinyovi sajtószabadság szavatolására kell irányulniuk.
EU expectations should focus on assuring the true freedom of the press in Kishinev.
valódi
valódi (anche: nem utánzott)

Esempi di utilizzo "valódi" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianMegállt mellette, és tanulmányozni kezdte a fiatal arcot igen, valódi szépség.
She crept up and stood beside him and studied his delicate face-yes, a beauty.
HungarianVagyis csak akkor igazi a móka és kacagás, ha fennáll a valódi bokaficam veszélye?
'So you only think it's fun if there's a certain degree of reality involved?'
HungarianSajnos az ilyen fórumok valódi jellege, a magánjellegű struktúra került fölénybe.
The very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
HungarianDe csak kevesen ismerik a szegénység és a munkanélküliség valódi mértékét Walesben.
Very few people know the reality of the scale of poverty and unemployment in Wales.
HungarianHa így nézünk a tűzbe, megnyílik a szívünk, és felszínre bukkan valódi énünk.
'To look thus into the fire opens the heart and allows what we really are to emerge.
HungarianNem a valódi anyám, és nem olyan ember, akire az ilyesféle titkot rá lehetne bízni.
She's not my own mother and she's not a person I can trust with this sort of secret.
HungarianEgy kicsit szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy mi is a javasolt megoldás valódi célja.
I am a little sceptical about what the proposed solution is supposed to achieve.
Hungarian- Azok a valódi cormanthori nemesek egyáltalán nem érzik túlzónak a büszkeségüket.
Those Cormanthans of truly noble spirit do not find their pride excessive.
Hungariankérdezte Cloudia, a kiborg, aki valódi emberként kezdte meg az életét.
And why is that? asked Cloudia, the cyborg who had begun life as a human woman.
HungarianDe ez a hit az, ami nem valódi nem pedig George Komor, a mississippibeli Oxfordból.
But the belief, not George Stark from Oxford, Mississippi, was the fiction.
HungarianMásrészről viszont felesleges célokat kitűzni, ha elérésükre nincs valódi szándék.
On the other hand, it is useless to set targets if there isn't a will to achieve them.
HungarianMódosították az alkotmányt, és egy valódi elnöki rezsimet állítottak a helyébe.
The Constitution has been changed, and a de facto presidential regime is back in place.
HungarianAz az Európa, ahol néhányakat kizsákmányolnak, nem valódi szociális Európa.
A Europe in which some people are exploited by others is not a truly social Europe.
HungarianA légi közlekedés terén az ICAO-val való munka ez idáig nem járt valódi eredménnyel.
What has taken place in aviation with ICAO has so far failed to produce any results.
HungarianS utána eltöprengett volna azon, hogy miért nem tetszenek neki a valódi rózsák.
You'll say that I'm bitter - that I'm unduly prejudiced against Caroline.
HungarianO egy valódi gróf törvénytelen fia, és egy kicsit érzékeny a származására.
'he's the bastard son of an earl, and he's a little touchy about his origins.
HungarianA keze volt az egyetlen olyan testrésze, mely óhatatlanul felfedte valódi korát.
Her hands were the only pan of her which revealed age without question.
HungarianEz alapvetően fontos, ha valódi európai igazságügyi térséget akarunk létrehozni.
This is essential if we want to create a truly European judicial area.
HungarianUgyanúgy csináljuk, mint a gyógyszer-vizsgálatokat, azért, hogy lássuk a valódi hatást.
It's being done in the same way that we test drugs to see what really works.
HungarianValódi király, gondolta a lány, nem a maga helyén és idejében ugyan, de kétségkívül az.
This is a King, she thought, out of time and place, yet nevertheless a King.