"terv" traduzione inglese

HU

"terv" in inglese

volume_up
terv {sostantivo}
HU

terv {sostantivo}

volume_up
volume_up
plan {sostantivo}
Ha az A terv nem jön be, egy B terv kell, nem egy újrahasznosított A terv.
If plan A doesn't work, you should have a plan B, not plan A recycled.
A fejében körvonalazódó terv, mint minden jó terv, egyszerű volt.
The plan that started building in his mind was simple, as all good plans were.
Négy lap terveket tartalmazott, A terv, B terv, C terv, D terv jelzettel.
Four of the pages were lettered: PLAN A, PLAN B, PLAN C, PLAN D. The fifth was headed INTRODUCTION.
Az európai terv politikai terv, a béke, a szabadság és a demokrácia megőrzését szavatolja.
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Ehhez képest még a Pásztor Terv is lényegtelen aprósággá zsugorodott.
Compared to that, even Project Shepherd was of secondary importance.
Valahol máshol van szükség rá egy fontos terv folytatásához Csak ennyit árulhatok el.
The device was needed elsewhere to continue an important project.
Megnyitja a Lekérdezési terv párbeszédablakot, amelyen új lekérdezést hozhat létre.
Opens the Query Design dialog, where you can create a new query.
Mint láthatjuk, a terv folyamatosan alakul generációkon és tervezői értekezleteken keresztül.
As you can see, a project evolves through a series of generations of design meetings.
Megjeleníti a "Függvény" sort a lekérdezési terv ablakának alsó részében.
Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.
volume_up
idea {sostantivo}
Eddig nem volt sem terv, sem javaslat arra, hogy a Tio legyen a találkozás színhelye.
There's never been any idea or suggestion of using the Tio as the rendezvous.
Van elképzelésünk arról, hogy mennyi finanszírozásra lesz szükség a globális terv végrehajtásához.
We have an idea of how much funding will be needed to implement the global plan.
Végképp kikívánkozott belőle a terv, de csak súgni szabad: közel húzódott Willhez.
Then, unable to keep her idea to herself anymore, she turned to Will; but she had to whisper.
- Glasgow bomba terv, Glasgow bomba terv, itt Szablya három-három India Papa, Alfa Sierra - rádiózta Martin.
Glasgow Bomb Plot, Glasgow Bomb Plot, Sabre Threethree, India Papa, Alpha Sierra, Martin radioed.
Ha mindaz, amit mond, igaz, ez a terv valóban rendkívüli veszélyeket rejt.
`If what he says is true, the plot is of an exceptional danger.
A Hari Seldon elrablására szőtt terv kudarcba fulladt.
The plot to kidnap him is foiled.
terv (anche: váz)
volume_up
cadre {sostantivo}
terv
volume_up
calculation {sostantivo} (plan)
Az állatok védelmének nemes célkitűzése nem valósítható meg pénzügyi terv és a magasabb követelmények bevezetésére irányuló anyagi ösztönzők nélkül.
The noble ends of animal protection cannot be achieved without financial layout and without creating material incentives to introduce increased standards.
terv (anche: cél, szándék)
Az ehhez szükséges pénzt a 2007-2013 közötti pénzügyi terv középtávú felülvizsgálata részeként kell megtalálni.
Money should be found for this purpose as part of the mid-term review of the 2007-2013 Financial Framework.
Úgy vélem, akármi legyen is ez a nagyon komplikált nagy terv, Aaron már betöltötte a küldetését.
I guess whatever this big plan is, this entanglement, Aaron has served his purpose.'
Egymásnak ellentmondó érzéseid lettek volna ezzel a "közös tudattal" kapcsolatban, miután a Seldon-terv betölti valódi rendeltetését.
You have mixed feelings about this overmind that will take over, once the Seldon Plan achieves its real purpose.
Ahhoz, hogy a terv beváljon, kell még lennie thennaninoknak.
There still have to be Thennanin around, if the scheme is to work.
Brys már a gondolatba is beleborzongott, hogy talán létezik egy ilyen terv.
The mere thought that such a scheme might exist worried Brys.
Ezt úgy érheti el, hogy meghosszabbítja a mezőgazdasági hulladékgazdálkodási terv határidejét.
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.

Esempi di utilizzo "terv" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianA terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
HungarianTegyen kerülőt a túlélők felé, aztán a terv szerint siessen tovább a Streakerhez?
Should she make a detour around the refugees, and hurry toward Streaker as planned?
HungarianHanem a terv megvalósítása korántsem ment olyan simán, mint ahogy elképzelte.
If they did not get him out at once, the situation would get completely out of hand.
HungarianLáthatják, hogy szilárdan elköteleztük magunkat e terv megvalósítása mellett.
You can see the firm commitment that we have made to implement this roadmap.
HungarianAhogy azt már Guy-Quint asszony említette, a pénzügyi terv mozgásterén belül vagyunk.
We are within the ceilings of the financial perspective, as Mrs Guy-Quint has said.
HungarianMa van a Schuman-terv bejelentésének 61. évfordulója.
(PL) Madam President, today is the 61st anniversary of Schuman's declaration.
HungarianEkkor, a titkos társaság történetében először, az előre elkészített terv félbeszakadt.
Then, for the first time in the history of the tong, their schedule was interrupted.
HungarianA 2012. évi költségvetés és a következő pénzügyi terv mindezt magában fogja foglalni.
All of this will be in the 2012 budget and the next financial perspective.
HungarianTovábbi előrelépést jelent, hogy jelenleg több mint 20 nemzeti terv létezik világszerte.
What is more, there are currently more than 20 national plans throughout the world.
HungarianMost az következik, hogy a terv konkrét elemeit gyorsan és hatékonyan hajtsák végre.
It must now see its concrete aspects implemented rapidly and effectively.
HungarianA terv vakmerő, őrült, kalandor és hihetetlenül veszélyes jelentette ki.
It is reckless, crazy, adventurist, and dangerous beyond belief, he intoned.
HungarianMint ismeretes, ez a mentesítés a 2007-2013-as pénzügyi terv első mentesítése.
As we know, this discharge is the first discharge for the financial perspective 2007-2013.
HungarianNemsokára teletölthetik a hengeres mélyedést a terv szerinti rakománnyal, és mehetnek.
Soon they'd be able to fill the cylindrical cavity with its intended cargo and be off.
HungarianA belső barátunk arról informált,... hogy minden a terv szerint halad.
I've been informed by our friend inside that events are unfolding as scripted.
HungarianNegyedszer, a 31. és a 32. pontban Oroszországgal kapcsolatban szerepel néhány pontos terv.
Fourthly, in points 31 and 32 there is a series of precise plans concerning Russia.
HungarianEgyetértünk a terv tartalmának főbb vonulataival, de felmerül két probléma.
We agree about large tranches of the content, but we have two problems.
Hungarian- Bobby, tegyük fel, hogy mindez lehetséges, és minden terv szerint alakul - mondtam.
'Bobby, let's suppose it could be done and everything went according to schedule,' I said.
HungarianHogy világos legyen, a jelenlegi pénzügyi terv felülvizsgálatára is javaslatot várunk.
To spell it out, we also expect a revision proposal for the current financial perspective.
HungarianA terv szerint a Roger-zátony közelében lévő zátonyok körül kellett volna búvárkodniuk.
They had been scheduled to dive along a series of reef formations at Roger's Wreck Point.
HungarianVagy nagyon jól bevált a terv, vagy a lány volt nagyon kiéhezve...
Either his trap had been superbly laid, or she was more than ready herself....