"többlet" traduzione inglese

HU

"többlet" in inglese

volume_up
többlet {sostantivo}
EN
EN
EN
HU

többlet {sostantivo}

volume_up
- a többlet mennyiség tekintetében: az első francia bekezdésben említett árnál 10%-kal kevesebb.
- in respect of the excess quantity, the price referred to in the first indent, diminished by 10 %.
A csapadékot desztillált vízzel kell mosni a többlet nátrium-hidroxid és a képződött nátrium-klorid eltávolítására.
Wash the precipitate with distilled water to remove excess sodium hydroxide and the sodium chloride formed.
Az IK és két exportőr által benyújtott közzétételi beadványokkal szemben az alaprendelet nem csak a vámok "többlet" elengedésének kiegyenlítéséről rendelkezik.
Contrary to the disclosure submissions made by the GOI and two exporters, the basic Regulation does not only provide for the countervailing of an excess remission of duties.
többlet (anche: meg, több, összeadásjel, pluszjel)
volume_up
plus {sostantivo}
többlet (anche: felesleg, maradvány)
A világpiaci hatások miatt az agrárköltségvetésben többlet mutatkozik.
The surplus in the agriculture budget is changing due to the impact of global markets.
Ennek eredményeképpen a többlet bevételt elnyelik a közvetítő ügynökségek.
The result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
A hiány és a többlet is eszköz, a gazdasági ciklustól függően.
Deficit and surplus are tools, depending on the economic cycle.

Esempi di utilizzo "többlet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianTovábbi fontos kérdés a többlet optimalizálása és elosztása terén végzett kutatás.
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
HungarianA többlet újrahasznosítása nagyon is kívánatos, akár elköltés, akár befektetés útján.
Recycling surpluses is highly desirable, whether by spending or investment.
HungarianAz európai ökocímke minden termékre vonatkozik és igen értékes többlet.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
HungarianAz 1990-es évek óta kiemelt cél a többlet csökkentése és az élelmiszer minőségének javítása.
Since the 1990s, priorities have been to cut surpluses and raise food quality.
HungarianA digitális többlet új lehetőségeket teremt az európai kommunikáció terén is.
The digital dividend also creates new opportunities in the realm of European communications.
HungarianDe demográfiai többlet csakis akkor hasznos, ha együtt jár az emberi tőkébe való befektetéssel.
But a demographic dividend is only as good as the investment in your human capital.
HungarianA javasolt intézkedések ezen felül többlet bürokráciát eredményeznek, mely nem lehet a célunk.
The proposed measures will also result in more bureaucracy, which cannot be our aim.
HungarianA különbség az, hogy ezentúl az uniós jog tekintetében többlet biztosítékok lesznek.
Now there will be supplementary guarantees concerning the EU law.
HungarianPontosan milyen hatással van a többlet Lindane erre a szerves higanyvegyületre?
What exactly is the effect of an excessive component of lindane in this organomercurial compound? he asked.
HungarianÍgy a javaslatok 2020-ra történő megvalósításához szükséges többlet-erőfeszítés nem érné el a GDP 0,5%-át.
So the additional effort needed to realise the proposals would be less than 0.5% of GDP by 2020.
HungarianAz adósság Nyugaton, a többlet pedig Keleten képződik.
The debts are in the West; the surpluses are in the East.
HungarianAz utántöltésről, a többlet üzemanyagról, és a többi.
The refueling, the comm jamming, the expended munitions.
HungarianAz Alapjogi Charta beépítése jelentős többlet.
The Charter of Fundamental Rights is an important addition.
HungarianNálunk nincs fizetős úthálózat, és többlet díjat sem vetünk ki a nehéz tehergépjárművekre az útadó felett.
We do not have a network of toll roads, nor do we lay additional charges on heavy goods vehicles after road tax.
HungarianMi a digitális többlet tényleges nagysága?
HungarianA nagyfeszültségű vezetékekkel és a tengeren nyert szélenergiával összefüggő projektek természetesen megérdemelték a pénzügyi többlet-támogatást.
Power lines and offshore wind did, of course, deserve the additional cash.
HungarianMás szavakkal, ha nem növeljük az emberi tőkét, ugyanez a demográfiai többlet népesedési katasztrófává is válhat.
In other words, if you don't really invest in the human capital, the same demographic dividend can be a demographic disaster.
HungarianEzenkívül ez az, ami miatt nem jelenthetjük ki, legalábbis én nem jelenthetem ki, hogy ez az egymilliárd euró többlet pénz.
It is, furthermore, what stops us, or, at any rate, what stops me, from claiming that this is an additional EUR 1 billion.
HungarianElkelne rajtad öt kiló többlet.
HungarianA gyors fordulás többlet lendületet ad a bombának, amely így nagyobb utat tehet meg mint a szokásos egyenes rárepülésnél.
It was all a very computer-controlled and rather basic bombing procedure-hardly a difficult task for a fifteen-year Air Force veteran bombardier.