"szakasz" traduzione inglese

HU

"szakasz" in inglese

volume_up
szakasz {sostantivo}
EN

HU szakasz
volume_up
{sostantivo}

1. generale

szakasz (anche: mozzanat, fok, fázis)
volume_up
phase {sostantivo}
Ismereteink szerint, az egyetlen szakasz, amely az emberiséget pártfogolja.
The only phase, as we know it that can support humanity.
Ez a konzultációs szakasz zárult le a múlt heti konferenciával.
This phase of consultation has just ended with the conference last week.
Jelenleg a második szakasz, a dekontaminálás és a rehabilitáció tevékenységei zajlanak.
Steps are now being taken towards the next phase of decontamination and rehabilitation.
szakasz (anche: kor, ciklus, tanítási óra, óra)
volume_up
period {sostantivo}
Ez egy rendkívül fontos szakasz az életében, és Hu Jia nem lehet mellette.
This is a key period in her life but Hu Jia is not able to be at her side.
. - (RO) A roma integrációnak szentelt tízéves szakasz (2005-2015) fele már mögöttünk van.
We are halfway through the ten-year period (2005-2015) devoted to Roma inclusion.
Ennek az oka a III. szakasz alkalmazásához szükséges technológiai fejlesztésekhez szükséges idő.
This is due to the time period required for the necessary technological development to apply phase III.
szakasz (anche: csoport, klikk)
volume_up
platoon {sostantivo}
Ejha, az a szakasz igencsak belefutott valamibe mutatott lefelé Boyle.
Oops, that platoon down there just walked into something, Boyle reported, pointing.
Mint egy szakasz katona őrjáratban; az a kutya, kicsit távolabb, balra, a felderítő.
They were like an army platoon on patrol, the dog, still off to their left, the scout.
Ha egy szakasz bukkanna fel ezen a fennsíkon, a sorsuk meg volna pecsételve.
If so much as a platoon showed up in this high meadow, they were doomed.
szakasz (anche: rés, nyílás, hasadás, törés)
volume_up
break {sostantivo}
Átrohantam a sziget felli póznához a hiányzó szakasz másik végén.
I ran down to the island-side pole on the other side of the break.
Egy szakasz hatolt be a két generációval ezelőtt elhagyott és lepecsételt rádióépületbe.
A squad broke into the old R.C.A. buildings, abandoned and sealed up for two generations.
szakasz (anche: rekesz, fülke, kamra)
volume_up
compartment {sostantivo}
Négyes szakasz, az elektromos hálózatban hibát észleltünk.
Compartment four, loss of electrical power.
Each damaged compartment degrades the entire hull.
szakasz (anche: osztály, minisztérium, szak, tagozat)
volume_up
department {sostantivo}
Ha most leszólja, az negatív kihatással lehet az egész szakasz lelkesedésére.
If you slap him down, it will have a negative effect on him and his department.'
Néhány héttel később, a szakasz kapott egy levelet a tulajdonostól, amiben megköszönte a hősies erőfeszítéseinket az otthona megmentésére.
A few weeks later, the department received a letter from the homeowner thanking us for the valiant effort displayed in saving her home.
szakasz (anche: felosztás, rész, kerület, részleg)
volume_up
division {sostantivo}
szakasz (anche: cikk, cikkely, adat, részlet)
volume_up
item {sostantivo}
A listában szereplő elemek törlődni fognak a szakasz betöltése előtt.
All items currently on the list will be removed before session load.
szakasz (anche: szár, támfa, állvány, állványzat)
volume_up
leg {sostantivo}
volume_up
par {sostantivo}
szakasz (anche: melléklet, rekesz, terület, ágazat)
volume_up
section {sostantivo}
Az egyvágányú szakaszt felújítják, és a teljes szakasz villamosítják.
The one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Az F. szakasz után a következő szakasz kerül beillesztésre:
After section F the following section is inserted:
A választásmegfigyelési iránymutatásokban szerepel egy külön szakasz a nőkről.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
szakasz (anche: ágazat, sáv, lyuk, horony)
volume_up
sector {sostantivo}
szakasz (anche: varázs, váltás, varázslat, bűbáj)
volume_up
spell {sostantivo}
- Igen, nos, mindenkinek van egy gyér szakasz az életében, Ebert.
- Yeah, well, everyone has a dry spell, Ebert.
szakasz (anche: brigád, raj)
volume_up
squad {sostantivo}
Az egyik szakasz biztosította a bejáratot, a másik bement.
One squad covered the entrance to the hotel, and the second squad went in.
A katonák, az egész szakasz... cafatfelhővé változott.
The squad was an expanding cloud of... debris.
Egy szakasz hatolt be a két generációval ezelőtt elhagyott és lepecsételt rádióépületbe.
A squad broke into the old R.C.A. buildings, abandoned and sealed up for two generations.
volume_up
stage {sostantivo}
2010. december 31-én véget ért az A szakasz, és 2011. január 1-jén megkezdődött a B szakasz.
On 31 December 2010 Stage A ended, and on 1 January 2011 Stage B began.
E szakasz nélkül csupán a kutatás extenzív kibontakozásával foglalkoznánk.
Without this stage, we would be dealing only with extensive development of this research.
Az első szakasz a jelenlegi, sürgős helyzettel foglalkozna.
The first stage would deal with the immediate, urgent situation.
szakasz (anche: terület, sáv, terjedelem, rugalmasság)
volume_up
stretch {sostantivo}
Az utolsó szakasz úgyszólván semmi mondta a Mester.
The final stretch will be nothing, my Master told me.
Ahogy a másik oldalán lemegyünk, egyenes szakasz következik.
Go down the other side of the hill and there's a straight stretch.
That stretch of highway is ours.

2. Ingegneria

szakasz (anche: vonalszakasz)
volume_up
fare stage {sostantivo}

Esempi di utilizzo "szakasz" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianKét szakasz kifejezetten a kormány általi, közvetlen cenzúrát vezet be a médiában.
Two sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
HungarianÉs az éppen elkövetkezendő elektronikai szakasz láthatóan csak néhány évtizede tart.
And these next steps, like electronics, seem to be taking only a few decades.
Hungarianas általános költségvetési tervezet, Tanács által módosítva (minden szakasz) (vita)
Draft general budget 2008 as modified by the Council (all sections) (debate)
Hungarian2008-as költségvetés: (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. szakasz) (szavazás)
2008 draft general budget: Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (vote)
HungarianAzonban, ebben az esetben a két szakasz egyikében sem lehet elválasztás.
HOWEVER , IN THIS CASE THERE MUST BE NO GAPS WITHIN EITHER OF THE TWO SECTIONS .
HungarianA 2009. évi költségvetés tervezete (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. szakasz) (
Draft general budget 2009 (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX) (
HungarianHa kiértünk ebből a völgyből, egy sík szakasz következik a hegy tetején.
'After we go up out of this valley, we'll come to a flat place in the mountains.'
Hungarianas általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosítva (minden szakasz) (aláírás)
Draft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)
HungarianAzt akartuk, hogy értelmes döntés szülessen ez ügyben az első olvasati szakasz során.
We wanted to adopt a sensible decision on this matter in the first reading.
Hungarian2010-es költségvetési iránymutatások - I, II, IV, V, VI, VII, VIII és IX szakasz (
Guidelines for the 2010 budget procedure - Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (
HungarianKör szerkesztése a középpont és adott szakasz (mint a sugár hossza) alapján
A circle defined by its center and the length of a segment as the radius
HungarianA két ország közötti 41 kilométeres szakasz külső schengeni határ lett.
The 41 km that separate the two countries became an external Schengen border.
HungarianAz első szakasz húsz méter volt, egy koncessziós standnál álltak meg.
The first walk took them twenty meters, and they stopped behind a concession stand.
HungarianAz épület körül két szakasz gyalogoskatona állt teljes fegyverzetben.
There were two squads of fully armed infantrymen arrayed around the building.
HungarianKör szerkesztése a megadott szakasz hosszával megegyező hosszúságú sugárral
Construct a circle with the radius given by the length of this segment
HungarianAztán a következő szakasz, mint a nyelv kialakulása is kevesebb, mint egymillió évig tartott.
Then the next steps, like language and so on, took less than a million years.
HungarianA frissen elvágott vezeték a szakasz szárazföld felé es póznájához verdve lógott.
The freshly cut wire hung against the wood of the land-side pole.
HungarianObjektum nagyítása egy egyenesen keresztül, egy megadott szakasz hosszának megfelelő arányban
An object scaled over a line, by the ratio given by the length of a segment
Hungarian2008-as általános költségvetési tervezet, Tanács által módosítva (minden szakasz) (szavazás)
Draft general budget 2008 as modified by the Council (all sections) (vote)
HungarianA Tanács által módosított 2007-es általános költségvetési tervezet (összes szakasz) (szavazás)
Draft general budget for 2007, amended by the Council (all sections) (vote)