"meghatároz" traduzione inglese

HU

"meghatároz" in inglese

HU

meghatároz {verbo}

volume_up
Meghatároz egy dátumot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.
Meghatároz egy időpontot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.
Valóban meghatároz mindent az életünkben.
It determines, really, everything in your life.
A dokumentum meghatároz továbbá minimális keretnormákat a megkülönböztetés elleni védelem biztosításához.
In addition, the document defines minimum framework standards to ensure protection against discrimination.
-It is purpose that defines.
Meghatároz a vezérlőelemhez egy olyan határértéket, amelyet nem lehet túllépni a felhasználó által bevitt értékekkel.
Defines a value for the control field which can not be exceeded by another value introduced by the user.
meghatároz (anche: állít, lejt, táborozik, hajít)

Esempi di utilizzo "meghatároz" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianMeghatároz egy dátumot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.
HungarianMeghatároz egy időpontot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.
HungarianMeghatároz egy nagyítási vagy kicsinyítési faktort, amennyivel minden nyomtatott oldalt átméretez.
Specifies an enlargement or reduction factor to scale all printed pages.
HungarianEz az irányelv meghatároz egy felső értéket, amelyet nem lehet túllépni.
This directive sets an upper limit which cannot be exceeded.
HungarianAz irányelv meghatároz bizonyos adminisztrációs követelményeket, amelyeket a munkáltatóknak teljesíteniük kell.
The Directive sets out appropriate administrative requirements to be met by employers.
HungarianEz a fejezet meghatároz e követelmények közül néhányat.
Certain of these requirements are specified in this Chapter.
HungarianA vízügyi keretirányelv meghatároz egy, a víz vegyi anyagok általi szennyezése elleni harcra vonatkozó stratégiát.
The framework directive on water sets out a strategy to combat the chemical pollution of water.
HungarianA dokumentum meghatároz továbbá minimális keretnormákat a megkülönböztetés elleni védelem biztosításához.
In addition, the document defines minimum framework standards to ensure protection against discrimination.
HungarianMeghatároz a vezérlőelemhez egy olyan határértéket, amelyet nem lehet túllépni a felhasználó által bevitt értékekkel.
Defines a value for the control field which can not be exceeded by another value introduced by the user.
HungarianE jelentés meghatároz egy sor ajánlást, amelyek azt célozzák, hogy az EU hatékonyan tudjon válaszolni e kihívásra.
This report establishes a set of recommendations aimed at enabling the EU to respond effectively to this challenge.
HungarianValóban meghatároz mindent az életünkben.
HungarianA versenyképességi paktum meghatároz bizonyos paramétereket, amelyeket különösen az euróövezetbeli országoknak be kell tartaniuk.
The Competitiveness Pact defines certain parameters which eurozone countries in particular should adhere to.
HungarianA Lisszaboni Szerződés számos alapelvet meghatároz, többek között megállapítja a kollektív megállapodások megkötéséhez való jogot.
The Treaty of Lisbon sets out a number of principles, including the right to negotiate collective agreements.
HungarianNehéz megérteni, hogy miért van szükség a Szerződés reformjára egy olyan szabály miatt, amelyet a Szerződés egyértelműen meghatároz.
It is difficult to understand why the application of a rule clearly set out in the Treaty should require reform of the Treaty.
HungarianCél, ami meghatároz minket...
HungarianAz irányelv ezenkívül meghatároz közös normákat az ilyen jellegű berendezések tervezésére, gyártására és az azt követő ellenőrzésekre.
Furthermore, the directive establishes common norms for the design, construction and subsequent checks of this kind of equipment.
HungarianTehát, magunk alapvetően egyetértünk a vita témájául szolgáló jelentéssel: tovább kell haladnunk abban az irányban, amelyet az meghatároz.
Therefore we essentially agree with the report being debated this evening: we must continue to move forward in the direction it sets out.
HungarianEhhez kapcsolódik, hogy az európai terrorizmusról szóló jogszabály módosítása három új bűncselekményt is meghatároz, melyek mind az internet használatához kapcsolódnak.
In conjunction with this, an amendment to the European terrorism law adds three new crimes, all related to use of the Internet.
HungarianA Bizottság március 4-i közleménye erre vonatkozóan is számos fontos alapelvet meghatároz, melyek iránymutatásként kell, hogy szolgáljanak a tagállamok intézkedéseihez.
Here, too, the Commission's communication of 4 March sets out a number of important principles which should guide the action of Member States.
HungarianEz elszomorít, mert egy társadalmat mindig meghatároz az, hogy hogyan bánik az állatokkal, és az Európai Unió nem jelenthet egyet a felesleges állatkísérletekkel.
That fills me with sadness, as a society must always be measured by how it treats animals, and the European Union must no longer stand as a synonym for unnecessary animal testing.