"működő" traduzione inglese

HU

"működő" in inglese

HU működő
volume_up
{aggettivo}

működő (anche: ható, aktív, helyettes)
volume_up
acting {agg.}
A Tanácsot és a Bizottságot munkájában a tanácsadói szerepben működő Gazdasági és Szociális Bizottság segíti.
The Council and the Commission are assisted by an Economic and Social Committee acting in an advisory capacity.
Szükség van a működő politikai pártok számára egy olyan (európai) térre, amely a polgárokat az Unió középpontja felé tereli és segíti őket mindennapi életük során.
We need a space, a European space, of acting political parties that bring citizens into the core of the Union and help them in their everyday life.
Lesz működő Bizottságunk addig a pillanatig, amíg a Cseh Köztársaság végre ratifikálja a Szerződést, vagy Ön folytatni fogja az új biztosok jelölését?
Will we just have an acting Commission up until the moment when the Czech Republic finally ratifies the Treaty, or will you proceed to appoint the new commissioners?
működő (anche: élénk, valódi, élő, eleven)
volume_up
live {agg.}
Figyelembe véve ezt a tényt, létre kellene hoznunk egész évben működő járőrszolgálatokat a magas kockázatú területeken, ahol veszélyben forog az emberek élete.
In view of this fact, we should create all-year-round patrols in high risk areas where people are in danger of losing their lives.
Az Északi-sark nem valamiféle vidámpark vagy múzeum, hanem egy élő, működő társadalom modern gazdasággal, amelynek lelkét a tengerből származó termékek jelentik.
The Arctic is not some sort of theme park or museum: it is a living, breathing community with its own modern economy and at the heart of that is what is taken from the seas.
Másszóval, miközben nem mindig értette teljességgel az elméletet, vagy legalábbis nem annyira, amennyire szerette volna, a működő berendezést mégis jól le tudta írni.
They were taught to be pragmatic: The problem, while complex, did have a solution—while not a perfect one, unlike many Western thinkers they acknowledged that they lived in an imperfect world.

Esempi di utilizzo "működő" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianA rendkívül kis területen működő legkisebb vállalkozások kihagyása nem elegendő.
Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
HungarianNem egy "papírtigrissel”, hanem egy valóban működő intézménnyel lesz dolgunk.
We will not be dealing with a 'paper tiger', but with a real working institution.
HungarianÚgy vélem, hogy ez az akadály az Indiában jelenleg is működő kasztrendszer.
I believe that this impediment is the caste system currently operating in India.
HungarianA fejében működő egyensúly-ellenőrző készülék azt jelezte, hogy még mindig forog.
The part of her head which monitored equilibrium reported that she was still turning.
HungarianEz különösen fontos az EU új tagállamaiban működő kutatási intézmények számára.
This is particularly important for research institutions in the new EU Member States.
HungarianMegkereste a hordozható rádión a WNCH-t, a North Conwayben működő rock and roll-adót.
She turned the portable radio to VNCH, the rock-and-roll station in North Conway.
HungarianAz egyezmény a nemzetközi összefogásban működő civil társadalom számára is siker.
The Convention is also a success for internationally linked civil society.
HungarianEz az egyszerű tény szimbolikusan illusztrálja az országban működő rezsimet.
This simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
HungarianÉppen az egyik működő világítópanel alatt állt meg, így Kham jól megnézhette magának.
His position under one of the lit ceiling panels gave Kham a good look at him.
HungarianEz a vállalat megmutatta, hogy lehetséges működő alternatívák kifejlesztése.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Hungarian- Abból a kis reptérből komolyan felszerelt, egész évben működő bázis lett.
They converted their small supply airfield into a full-scale year-round base.
HungarianMűködő pénzügyi rendszer nélkül azonban semmi más sem lehet fenntartható.
However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
HungarianA Kínában működő vállalatok felé a kínai kormány állít követelményeket.
Companies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
HungarianAmikor Alan a városba érkezett, Piás istállója már rendesen működő patkológarázs volt.
When Alan first came to town, Fuzzy's barn had been a regular parking garage.
HungarianÚgy gondoljuk, hogy egy független és működő igazságügyi rendszer létfontosságú.
We believe that an independent and functioning judicial system is vital.
HungarianA fukusimai baleset megmutatta, hogy egyes működő atomerőművek nem biztonságosak.
The Fukushima accident has shown us that some existing nuclear power plants are not safe.
HungarianA jól működő titkárságnak komoly érdemei vannak a munka hatékonyságának növelésében.
The well-functioning secretariat does a lot to increase the effectiveness of its work.
HungarianEz az e-kereskedelem terén működő cégek életét is nagyban megkönnyítené.
It would make life much easier for companies operating in the field of e-commerce.
HungarianEnnek megvalósításához azonban hatékonyan működő igazságügyi rendszerre van szükség.
However, an efficiently operating judicial system is required to do this.
HungarianEz az egyetlen működő megoldás a fiskális fegyelem és a gazdasági növekedés kombinálására.
That is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.