"hoz" traduzione inglese


Intendevi forse -höz
HU

"hoz" in inglese

EN
HU

hoz {verbo}

volume_up
1. generale
E változás nem hoz majd gyümölcsöt, ha nem a demokráciában gyökerezik.
This metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
Nyáron biztos gyümölcsöt is hoz; madarak énekelnek rajta bugyután.
In summer, it surely bore fruit; birds made idiot song in it.
He bore a striking resemblance to Bruno Frye.
A Galileo tehát a mindennapi életben kézzelfogható eredményeket hoz majd.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Az újrakezdés remélhetőleg békét, és a békével együtt szabadságot hoz.
Hopefully, a new beginning will bring peace and, with it, freedom.
Ez rengeteg hasznot hoz majd Ukrajnának és a térségnek.
This will bring a raft of benefits to Ukraine and to the region.
Occuda nemsokára visszatér, és hoz valami frissítőt önöknek.
'Occuda will return shortly and prepare refreshments for you.'
Mély levegőt vett, összeszedte magát, hogy visszatérjen a csarnokba és Lancelet-hoz.
She drew a long, shaking breath, composing herself to return to the hall and to Lancelot.
Creates a label with your return address.
There is virtually no grain yield from such affected stems.
- Erre a vásárra már nem hoz több virágot; egy tő egyszerre csak egyetlen virágot hoz.
There will be no more flowers at this fair; the plants yielded only the single blossom.
Ezért a magas minőségű európai akvakultúra gazdasági hasznot hoz, ugyanakkor ökológiai előnyökkel is jár.
This is why the concern for high-quality aquaculture in Europe will yield economic benefits and also ecological benefits at the same time.
2. "ítéletet"
My assistant will deliver any amount you demand!
Miközben a hangnemváltás fontos, önmagában azonban természetesen nem hoz konkrét eredményeket.
While the change of tone is important, it does not of course in itself deliver concrete outcomes.
A butcher's boy delivers a bucket of meat scraps to my place daily.
3. "kamatot"
Gyakran elhangzik, hogy a Balkán több történelmet hoz létre, mint amennyit meg tud emészteni.
It is often said that the Balkans produce more history than they can consume.
Az már bizonyosan megállapításra került, hogy a cancúni konferencia nem hoz létre kötelező érvényű keretrendszert a 2012. év utáni időszakra.
It has already been established that Cancún will not produce a legally binding post-2012 framework.
Ahogy mindannyian tudjuk az EBVP nem hoz létre katonai hozzáadott értéket.
As we all know, ESDP produces no military added value.
4. "tanút"
Barbara kiszállt az Explorerból, Joe-hoz lépett, átölelte.
She got out of the Explorer, came to him, put her arms around him, and held him tightly.
You put me in a hard position, General.
Az asszony mindkettőjüknek írt, és a Richmond-hoz intézett levelet a férjének címzett borítékba dugta.
She'd been writing to them both and she'd put her letter to Richmond in the envelope addressed to her husband.

Esempi di utilizzo "hoz" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Hungarian2009. január 1-jén lesz két éve, hogy Románia és Bulgária csatlakozott az EU-hoz.
On 1 January 2009 it will be two years since Romania and Bulgaria joined the EU.
HungarianMiért tenne így bárki gondolkodó lény, ha az a tudás várhatóan nem hoz hasznot?
Why should any thinking being if the knowledge has no chance of showing a profit?
HungarianTudatni szerettem volna Wargunnal, mi történhet, ha véletlenül rossz döntést hoz.
I wanted Wargun to understand what might happen if he made any wrong decisions.
HungarianValójában újra csatlakozunk a NATO-hoz, bár a hidegháború már 1990-ben véget ért.
In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
HungarianOszlopokat hoz létre egyenlő szélességgel, az oszlopjelölő helyzetétől függetlenül.
Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.
HungarianAzt fontolgatta, hogy narkotikumokat hoz be az országba nyögte ki az informátor.
He was beginning to think about importing narcotics, the informant said next.
HungarianHa tudná mit hoz az éjszaka, gondolta magában, sokkal tartozna az isteneknek...
If he saw this night through, El reflected, he'd owe the gods much, indeed....
HungarianAhogy én látom, nem hoz létre közösségi kompetenciát a védelmi kereskedelemben.
As far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
HungarianMolay-hoz hasonlóan viselkedett Normandia preceptora, Geoffroy de Charnay is.
Geoffroy de Charnay, the Templar preceptor of Normandy, follows Molay's example.
HungarianAz %PRODUCTNAME egy sokszöget hoz létre a képben előforduló minden egyes színnek.
%PRODUCTNAME generates a polygon for each occurrence of a color in the image.
HungarianHivatkozást hoz létre, egy objektum a Navigátorból a dokumentumba való húzásakor.
Creates a link when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
HungarianFrank Pollard ült a harmadik széken, közel Julie-hoz, hogy mindig szem előtt legyen.
Frank Pollard sat with them, in the chair, where Julie could keep an eye on him.
HungarianÉjfélkor Raymond idegesen odajött Josie-hoz, és megkérdezte, hogy hol van Ruby.
Then, at midnight, Raymond came along to Josie very upset and asked where Ruby was.
HungarianMi Svédországban az utóbbi években az EU-hoz hasonlóan sürgetjük ezt az ügyet.
We in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
HungarianA javaslat ádáz versenyt hoz létre, különösen a nagykereskedelmi energiapiacon.
The proposal sets up fierce competition, especially in the wholesale energy market.
HungarianEz különösen igaz bizonyos tagállamokban, amelyek 2004 után csatlakoztak az EU-hoz.
This is particularly true in certain Member States that joined the EU after 2004.
HungarianHasonlóan a "Kettős szivárvány"-hoz, úgy tűnik, egyszer csak előbukkant a semmiből.
And similar to "Double Rainbow," it seems to have just sprouted up out of nowhere.
HungarianÉs bent, a nappali fény -- mindegyik egy-egy optika ami fényt hoz a középpontba.
And inside, the daylight -- each one is an optic and it brings light into the center.
HungarianEz zavarba hozott, de végül is a modern világban majdnem minden zavarba hoz.
This wearied me, but then, almost everything about the modern world wearies me.
HungarianA nagy többségük olyan projekt, amely valójában nem hoz jelentősebb eredményt.
The majority represent projects which in fact are of no particularly great benefit.