"hatalom" traduzione inglese

HU

"hatalom" in inglese

volume_up
hatalom {sostantivo}

HU hatalom
volume_up
{sostantivo}

hatalom (anche: képesség, teljesítmény, nagy, áram)
volume_up
power {sostantivo}
Mindaz, ami az emberben növeli a hatalom érzését, a hatalom akarását, növeli magát a hatalmat.
--Whatever augments the feeling of power, the will to power, power itself, in man.
A vagyon hatalom, márpedig a hatalom az egyetlen dolog, ami a mai világot érdekli.
Wealth is power, and power is the only thing about which contemporary culture cares.
Az olyan vagyon fölötti hatalom, amely csak elméletben létezik, nem valódi, csak képzeletbeli hatalom.
To have power over notional fortunes was just a dream of power, not power itself.
A föderalista képviselők tényleges európai politikai hatalom létrehozását kérik.
Federalist members request the creation of a European political authority.
A hatalom gyakorlása helyreállította önbizalmát, kezdte jobban érezni magát.
The exercise of authority restored her confidence, made her feel better.
Nem engedelmeskedett Istennek, ami a hatalom iránti végső engedetlenség.
And apparently, he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority.
volume_up
force {sostantivo}
Csillogó hatalom szilánkjai ugrottak szét körülötte minden irányba.
Shards of shimmering force flashed out from her in all direc-tions.
A mágia alattomos hatalom, amely fölötte áll a mi felfogásunknak, és nem bízhatunk benne.
Magic is an insidious force, a power that transcends our understanding and cannot be relied upon.
Azonban a másik hatalom is elkísér, és ami erőnk van, odaadjuk.
But also shall that other Power ride in company, so what force we have shall be given.
hatalom (anche: befolyás, támasz, tartó, börtön)
volume_up
hold {sostantivo}
A Katlan az én otthonom, ahol nékem adatott minden hatalom élet és halál fölött.
The Hollows are my home and within them I hold the power of life and death over all living things.
Loyse hálás volt ezért a hatalom és biztonság vékonyka fonaláért, úgy kapaszkodott bele, mint egyetlen reményébe.
Loyse cherished her tiny thread of power and safety, held to it as her one hope.
Floytot idegesítette a stílusa, de már megszokta, hogy a hatalom Jelenlétében megőrizze nyugalmat.
Her inflection rankled Floyt, but he was used to holding his peace in the presence of authority.
hatalom (anche: képesség, erőszak, erő)
volume_up
might {sostantivo}
Azt mondják, olyan hatalom, amely emberi ésszel felfoghatatlan
. . just the possibility that the legend might be true is enough to .
Ez arra kényszerítene bennünket, hogy a jog erejét az hatalom erejével helyettesítsük.
This would lead us to replace the power of right with the power of might.
- Viszont bárkit eltüntetnek, aki eléjük áll a hatalom felé vezető úton.
But they do 'erase' those who might get in the way of their taking power.
hatalom (anche: fék, fogás, markolás, szorítás)
volume_up
grip {sostantivo}
Kétségtelenül semmivel sem csökkentette az Európa utolsó, saját magát elszigetelő diktátora, Alexander Lukasenko elnök által birtokolt hatalom szorítását.
It certainly did nothing to loosen the grip on power enjoyed by Europe's last self-isolating dictator, President Alexander Lukashenko.
volume_up
leverage {sostantivo}
hatalom (anche: birtok, földbirtok, uradalom, úr)
volume_up
lordship {sostantivo}
A magányos Volg ugyanis megsajnálta az embert, és szekercéjével utat vágott nekik a tudás és a hatalom felé, mielőtt még ő is elment volna.
For Volt 138 ANDRE NORTON in his loneliness took pity on man and with his ax hewed for them a path to follow to knowledge and lordship before he, too, went from among them.
volume_up
mastery {sostantivo}
A koponyádat a többi közé teszem - ezzel a polcra mutatott -, oktalan bolondok, akik elkísérték a mágikus hatalom után áhítozó varázslókat.
Thy skull will join the others on the shelf-fools who accompanied the mages who lusted after mastery over wizardry.
Hát Laeral most már tisztán látta, hogy az irányíthatatlan erő és a művészet feletti fanatikus hatalom mit tesz a főmágusokkal.
It had spoken truth; she'd gained great sight, indeed-of what unchecked power and fanatical mastery of Art did to archmages.
Vagyis csak járt volna, ha nem bánik Hannan Moszang olyan mesterien a Kurald Emurlahn azon darabjaival, melyekből hatalom meríthető.
Or it should have, if not for Hannan Mosags extraordinary mastery of those fragments of Kurald Emurlahn from which power could be drawn.
volume_up
sway {sostantivo}

Esempi di utilizzo "hatalom" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianEz egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
This place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
HungarianÉs ezt azért tették, hogy a hatalom le tudja követni honnan származik egy szöveg.
And this was done so the government could track where text was coming from.
HungarianTaníttatása szegényes volt, fogalma sincs, mekkora hatalom az, amivel játszadozhat.
Poorly instructed, ignorant of the vastness of all with which she would play.
HungarianBizonyos férfiakról, akik beléptek a házba, már döntött egy sötét hatalom.
Certain men who came into these rooms were marked for a dark and specific purpose.
HungarianKét nagy hatalom van mondta , és időtlen idők óta harcban állnak egymással.
'There are two great powers, the man said, and they've been fighting since time began.
HungarianEz a hatalom a demokratikus döntések végrehajtására tisztviselőket nevez ki.
These authorities appoint officials to implement democratic decisions.
HungarianNincs annál nagyobb hatalom, mint mikor ellenőrzésed alatt áll mindenki ivóvize.
There's nothing more powerful than controlling everybody's water.
HungarianVan nagyobb hatalom is az uraknál és teremtőknél, értette meg Howie.
There were calls greater than that of makers and masters, Howie understood.
HungarianSaját tapasztalatomból tudom, hogy a hatalom növekszik a korral.
I don't believe from what happened that either of you know your own strength.
HungarianMint tengerész gyűlölte a ködöt és félt tőle, akár természetes, akár valami hatalom ébresztette.
As a seafarer he hated and feared fog, be it born of nature or the meddling of powers.
HungarianEzért viselje az asszony annak jelét, hogy hatalom alatt áll, az angyalokra való tekintettel.
But yet neither is the man without the woman, nor the woman without the man, in the Lord.
HungarianNincs az a hatalom, amely visszatarthatná, hogy meg ne csókolja legalább tucatszor.
Nobody could stop him from doing that at least a dozen times.
HungarianA démon hiába próbált sújtani, a druida elkapta a hatalom göcsörtös jelvényét.
The Demon tried to swing the Staff about, and then Allanon's hands were locked on its gnarled length.
HungarianAz olaj és gáz fölötti orosz hatalom a Kreml túszaivá tett minket.
Russia's control of oil and gas has made us hostages to the Kremlin.
HungarianNehéz halódását nézni valakinek, ha tudjuk, hogy megvan bennünk e gonosz és paradox hatalom.
And he was still in love with her, naturally and unnaturally, and couldn't abide her suffering.
HungarianMi nem a végrehajtó hatalom részei vagyunk, hanem a szavazókat képviseljük.
We are not part of the executive. We represent the voters.
HungarianA tüsszentési inger fokozódott, s ezt már semmi földi hatalom se képes visszafojtani.
A sneeze was due now, and nothing on earth would stop it.
HungarianEgy multimilliomos zseni ellen kellene harcolnunk, akinek iszonyú hatalom összpontosul a kezében.
He's a genius, a billionaire, a man of enormous powerand we're squat.
HungarianÉs most már nincs többé hatalmunk felettük; pontosabban szólva: lassan az ő kezükbe kerül a hatalom.
And now they're out of control, or to be exact, about to assume control.
HungarianA bűncselekményt csak az orosz politikai hatalom legmagasabb szintjén engedélyezették.
The crime could only have been authorised at the highest level in the Russian political establishment.