"feltétel" traduzione inglese

HU

"feltétel" in inglese

volume_up
feltétel {sostantivo}

HU feltétel
volume_up
{sostantivo}

1. generale

feltétel (anche: körülmény, elvárás)
volume_up
condition {sostantivo}
Ez a feltétel hasonlóan vonatkozik a kukoricafajták beltenyésztett vonalára is.
This condition shall apply to inbred lines of maize correspondingly.
A harmadik feltétel a továbbított adatok megkülönböztetés-mentessége.
The third condition is that the data transferred be non-discriminatory.
E feltétel teljesülése nélkül nem lehetséges a tárgyalás a harmadik országokkal.
This should be a condition for negotiations with third countries.
volume_up
assumption {sostantivo}
Alapvető feltétel, hogy a döntéshozatal átlátható legyen.
The basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
volume_up
stipulation {sostantivo}
És nem akarok semmit sem mondani, csak az előbbi feltétel mellett.
And I won't tell you anything I don't want to tell--except on the terms I stated.
Ugyanakkor szinte minden követelés és feltétel, nem pedig javaslat formájában kerül megfogalmazásra.
However, almost everything is expressed in terms of demands and conditions rather than proposals.
Ezeket mindig arra hivatkozva védelmezik, hogy semmi közük nincs a bevándorláshoz, és mindössze a tanulással és az idegenforgalommal kapcsolatosak - két újabb kedvező feltétel.
They are always defended on the grounds that they have nothing to do with immigration and everything to do with education and tourism - two more favourable terms.
Alapvető feltétel azon politikai megállapodások tiszteletben tartása, amelyeknek köszönhetően egyáltalán meg lehet tartani a választásokat.
A basic condition is the consistent abidance by the political understandings which allowed the elections to be held in the first place.

2. "kérdésé"

volume_up
putting {sostantivo}
Ismétlem: ennek az elnyomott nemzetnek feltétel nélküli, sürgős segítséget kell nyújtanunk, ezáltal véget vetve ennek a régóta húzódó konfliktusnak.
I repeat: unconditional and urgent assistance should be provided to an oppressed nation, thus putting an end to this old conflict.

Esempi di utilizzo "feltétel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianPont az imént mutattak rá arra, hogy számos feltétel még nem teljesült.
It was pointed out a moment ago that many of the conditions have yet to be met.
Hungarianfeltétel nélküli segélyek nyújtására szólít fel az iraki kollaboráns "kormány” számára;
it calls for unconditional aid to the collaborationist 'government' of Iraq.
HungarianAz ősi istenek azonban feltétel nélküli engedelmességet követelnek meg híveiktől.
The Elder Gods, however, demand absolute compliance with their whims.
HungarianAz első az a feltétel, hogy költséghatékonyan lehessen szállítani a Földről az űrbe.
One of them is the requirement for economical earth-to-space transport.
HungarianMindkét feltétel teljesült és én éppen ezért a csomag mellett szavazok.
Both of these conditions are met and I am therefore voting in favour of this package.
HungarianA versenyképesség nagyon fontos, de nem lehet kizárólagos feltétel.
(ES) Madam President, competitiveness is important, but it cannot be the only criterion.
HungarianAmit elvárok, az a fegyelem és a feltétel nélküli engedelmesség a parancsaimnak.
I require discipline and obedience to my commands, in exactitude.
Hungarian- Tételezzük föl, hogy a férfi és a nő kettőssége nélkülözhetetlen feltétel az emberi fajnál.
Suppose the duality of masculine and feminine is indispensable to the human animal.
HungarianA kezdeményezés azonban csak két feltétel teljesülése esetén lesz hasznos.
However, the initiative will be useful only if two conditions are met.
HungarianEz a feltétel a Közösségbe kivitt összes típus 31 %-ának esetében állt fenn.
This was the case for 31 % of all types exported to the Community.
HungarianEzért június elején feltétel nélküli párbeszédre szólítottunk fel.
Therefore, at the beginning of June we called for an unconditional dialogue.
HungarianFelszólítottuk a burmai hatóságokat, hogy azonnal és feltétel nélkül helyezzék őt szabadlábra.
We called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
HungarianKét alapvető feltétel megléte szükséges potenciáljuk teljes kihasználásához.
However, two basic conditions need to be satisfied if they are to realise their full potential.
HungarianÉs számomra hasonlóan megfejthetetlen okokból úgy tűnik, mindhármunkra feltétel nélkül büszkék.
And for reasons equally unclear to me, seem to be inordinately proud of the three of us.
HungarianA költségvetés feltétel nélküli prioritása az 1. tétel (fenntartható növekedés és foglalkoztatás).
The budget's unconditional priority is heading 1 (sustainable growth and employment).
HungarianAz e két feltétel mellett mért zajszintek számtani középértékét kell számolni.
The arithmetic mean of the sound levels recorded for each of these two conditions shall be calculated.
HungarianA legkisebb kihágásért is azonnali kivégzés jár, ez pedig feltétel nélküli engedelmességre késztet.
The smallest infraction can result in summary execution, and that makes for obedience.
HungarianNem szerethetsz mást, csak Sault és engem, csak bennünk bízhatsz, reánk hagyatkozhatsz feltétel nélkül.
No, the only people you can love and trust and depend on are myself and Saul.
HungarianA második feltétel, hogy sorakoztassák fel maguk mögé e Parlament nagyobb politikai pártjait!
The second prerequisite is to unite behind you the main political parties in this Parliament.
HungarianAz egyik ilyen feltétel az emberi jogokkal kapcsolatos helyzet javítása.
One of them is the improvement of the human rights situation.