"egyben" traduzione inglese

HU

"egyben" in inglese

HU

egyben {avverbio}

volume_up
Mivel a tenger nyugodt volt, az olajfolt egyben maradt, ám terjeszkedni kezdett, ahogy a könnyűű nyersolaj feljött a víz felszínére.
The sea being calm, the oil slick stayed in one piece, but it began to expand as the light crude ran across the surface of the water.
Megszöktem a javáktól, akik szét akartak szedni pótalkatrésznek, annak ellenére, hogy hasznosabb vagyok egyben a tudatomról már nem is beszélve.
I have escaped from the Jawas, who intend to utilize me for spare parts, despite extreme functional utility if I am left in one piece - to say nothing of the value of my consciousness.
Azért szavazok a módosítás mellett, mert úgy gondolom, hogy fontos lenne intézményesíteni az európai mechanizmust, és egyben rugalmasabbá is kellene tenni.
I am voting for this amendment because I believe it to be essential to institutionalise the European mechanism and simultaneously make it more flexible.
Tudom, hogy nem volt könnyű feladat olyan kompromisszumos megoldást találni, amely figyelembe veszi a nemzeti munkaerőpiacok érdekeit, de egyben védi a bevándorlókat a kizsákmányolástól.
I am aware that it was no easy task to reach a compromise solution taking account of the interests of the national labour market whilst simultaneously protecting immigrants against exploitation.

Esempi di utilizzo "egyben" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianDe nem gondolja, hogy ez a nyíltság egyben a szabatosság hanyatlását is okozza?
But don't you think all this frankness has also caused a collapse of eloquence?
HungarianAmikor az európai kultúráról beszélünk, egyetemes kultúráról is beszélünk egyben.
When we talk about European culture, we are also talking about universal culture.
HungarianEgy ilyen mechanizmus kidolgozása egyben felelősségi és szolidaritási kérdés is.
Creating such a mechanism is also a question of responsibility and solidarity.
HungarianA preceptorok egyben pátriárkák is, fiatalember szólalt meg mögülük Sir Perraine.
The Preceptors Are Patriarchs, young man,' Perraine said from just behind them.
HungarianEz egy sajátos gondolkodásmód kifejeződése, és egyben kialakításának eszköze is.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
HungarianSir Pom-Pom hűséges kísérőm volt az úton, és egyben felséged érdekében is járt.
Sir Pom-Pom served as my loyal escort, and also went questing on your behalf.
HungarianHa becsületesen keressük azt, ami összeköt bennünket, egyben a közepet is keressük.
An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
HungarianEgyben olyan ország, amely tragikusan a protekció és a korrupció mocsarába süllyedt.
It is also a country which, tragically, is mired in patronage and in corruption.
HungarianAz erdőirtás ezen felül a globális felmelegedés harmadik legfőbb oka is egyben.
Moreover, deforestation represents the third major factor of global warming.
HungarianEz azt jelentette egyben, hogy pontosan úgy teheti fel a kávét, ahogyan ő szereti.
That meant that she fixed the coffee machine the way she liked, very strong.
HungarianAz ilyen hiánynak mindig korlátozottnak és egyben ideiglenesnek kell lennie.
In particular, these deficits will always have to be close and also temporary.
HungarianEzért a válság egyben lehetőséget is jelent a számunkra, amit ki kell használnunk.
This crisis therefore also represents an opportunity that we should exploit.
HungarianHenderson gyanította, hogy ez egyben rádió is, bár tulajdonképpen nem volt az.
Henderson suspected that it was a radio as well, though actually it was not.
HungarianAz 1990. március 18-i választás egyben a német kérdésről szóló népszavazás is volt.
The elections on 18 March 1990 were also a plebiscite on the German question.
HungarianNem egyszerűen Kaliforniába transzportált minket, hanem egyben valahová a múltba is.
identity: 'We folded not just to California but also to sometime in the past.'
HungarianEgyben vizsgálatok is indultak a szennyezés forrásának megtalálása érdekében.
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
HungarianA válság idején ez a jogszabály nem csupán rossz, de egyben szimbolikus is.
The legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
HungarianA csontjai velejéig hatoló békesség jutalom volt, de egyben figyelmeztetés is.
The profound peace that settled in his bones was meant both as a reward and a warning.
HungarianA fejlett fogyasztóvédelmi politika egyben a kkv-k támogatásának egyik eszköze is.
A developed consumer protection policy is also a means of supporting SMEs.
HungarianTalán az EU és tagállamai is egy az egyben átvehetnék Izland ésszerű megközelítését.
Perhaps the EU and its Member States could copy Iceland's sensible approach.