"uthållighet" traduzione inglese

SV

"uthållighet" in inglese

SV uthållighet
volume_up
{genere comune}

uthållighet (anche: ihärdighet, seghet)
volume_up
perseverance {sostantivo}
Next, perseverance at the Africa summit; someone mentioned that, perseverance.
Parlamentet har belönats för sina stora insatser och sin uthållighet.
Parliament's considerable efforts and perseverance have been rewarded.
Jag vill uppmuntra er att visa uthållighet när det gäller de återstående frågorna.
I would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
uthållighet (anche: flit, ihärdighet, arbetsamhet)
volume_up
diligence {sostantivo}
Jag skulle vilja tacka dem för deras hjälp och för deras uthållighet.
I would like to thank them for their help and for their diligence.
Sådana principer innefattar vederbörlig uthållighet, icke-diskriminering, tillrådlighet, delaktighet och ansvarighet.
Such principles include due diligence, non-discrimination, advisability, participation and accountability.
Rådet demonstrerade i vissa avseenden stor uthållighet i samband med bedömningen av förslaget, av mycket goda anledningar.
In some ways, for very good reasons, the Council showed a good degree of diligence in its considerations of this proposal.
uthållighet (anche: uthärdande, fördragande)
volume_up
endurance {sostantivo}
Jag bör väl börja med att tacka kommissionsledamot Siim Kallas för hans uthållighet under dessa fem dagar.
I should perhaps like to start by thanking Commissioner Kallas for his endurance during those five days.
Regelbunden meditation förbättrar stresshantering, vilja, uthållighet, blodtryck och avspänning.
Regular meditation will improve stress management, will, endurance, blood pressure and stress relief.
Den känner av vad jag vill göra, vart jag vill gå, och förstärker sen min styrka och uthållighet.
It senses what I want to do, where I want to go, and then augments my strength and endurance.
uthållighet (anche: tålamod, patiens, förmåga att uthärda)
volume_up
patience {sostantivo}
Jag vill först av allt tacka föredraganden för hans tålamod och uthållighet.
Mr President, I would like to thank the rapporteur for his patience and determination.
Jag tackar mitt kabinett för dess uthållighet och dess arbete.
I thank my cabinet for their patience and their work.
Det krävs tålamod och uthållighet för att uppnå detta.
We need patience and perseverance to achieve this.
uthållighet (anche: envishet, framhärdande, ståndaktighet)
volume_up
persistence {sostantivo}
Men byggklossarna gjorda av ansträngning och murbruket av uthållighet fungerar.
But the bricks of effort and the mortar of persistence are working.
Jag vill gratulera föredraganden till hennes uthållighet.
President, I want to congratulate the rapporteur on her persistence.
– Vårt arbete under den närmaste tiden måste präglas av uthållighet och envishet.
   –  Our work in the immediate future must be characterised principally by persistence and insistence.
uthållighet
volume_up
stamina {sostantivo}
Även jag vill gratulera kommissionsledamoten till hennes uthållighet.
   Mr President, I too should like to congratulate the Commissioner on her stamina.
Vi får nog en dag tilldela oss själva en Lissabonmedalj för uthållighet.
We might have to award ourselves a Lisbon medal for stamina at some stage.
Ni kommer att behöva visa prov på stor uthållighet och skicklighet för att orka hela distansen.
You will have to demonstrate great stamina and skill to stay the course.

Sinonimi (svedese) per "uthållighet":

uthållighet
Swedish

Esempi di utilizzo "uthållighet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishTack herr Graefe zu Baringdorf, inte minst för den uthållighet som ni har visat!
Thank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.
SwedishInte heller kan vi förvänta oss att uthållighet skall uppnås enbart genom nedläggningar.
Nor can we expect sustainability to be achieved through decommissioning alone.
SwedishMan sade att vi behöver tillväxt för att klara välfärd och ekologisk uthållighet.
It stated that growth was needed in order to achieve prosperity and environmental sustainability.
SwedishDet är en mycket svår uppgift, men vi måste lösa den med beslutsamhet och uthållighet.
It is a very difficult task, but one that we must carry out with determination and with tenacity.
SwedishHans uthållighet visade sig i synnerhet i kampen om den så kallade reparationsklausulen.
His steadfastness was particularly evident during the struggle for the so-called repairs clause.
SwedishJag ser tillbaka med glädje på hennes uthållighet under trepartsmötena.
I look back with pleasure on her tenacity during the trialogues.
SwedishKonkurrenskraft och uthållighet bör därvid vara vägledande.
Competitiveness and staying power should be the guiding principles here.
SwedishJag vill först gratulera föredraganden till den uthållighet han har gett prov på i detta " chokladärende ".
Firstly I must congratulate the rapporteur on his tenacity in this 'chocolate ' issue.
Swedish(FR) Jag vill först gratulera föredraganden till den uthållighet han har gett prov på i detta "chokladärende".
Firstly I must congratulate the rapporteur on his tenacity in this 'chocolate' issue.
SwedishVäldigt många regeringar var emot och att vi verkligen sitter här nu kan vi tacka hennes uthållighet för.
Many governments were opposed to it, and the fact that we are here at all is thanks to her tenacity.
SwedishVi är glada över det faktum att strukturfondernas uthållighet används i mycket större utsträckning.
We are pleased about the fact that there is far greater use made of the durability of the structural funds.
SwedishDina framgånger kommer att avgöras av din egna uthållighet, ditt egna självförtroende, ditt egna hårda arbete.
Your success will be determined by your own fortitude, your own confidence, your own individual hard work.
SwedishDet tredje ansvarsområdet, slutligen: det ligger i uppföljningen av denna stadga och vi bör visa prov på uthållighet.
Lastly, the third responsibility is to follow up on this Charter, and we must show tenacity in this regard.
SwedishTack till Fontaine som via sitt betänkande, sina insatser och sin uthållighet möjliggjort detta program.
My thanks go to Mrs Fontaine, who has made this programme possible through her report, her commitment and her staying power.
SwedishDet är en fråga om uthållighet och försiktighet.
SwedishDe är avgörande både för bräckliga kustsamhällens uthållighet och för de bestånd som dessa samhällen är beroende av.
These are essential both to the sustainability of fragile coastal communities and of the stocks on which they depend.
SwedishDet är en sak som har blivit tydlig i diskussionen, och det är att Rom inte byggdes på en dag: det krävs uthållighet.
There is one thing the discussion has made clear, and that is that Rome was not built in a day: we need staying power.
SwedishDen första handlar om att kombinera akuta insatser med långsiktigt återuppbyggnadsarbete och om vår uthållighet.
The first is on the question of combining a response to immediate priorities with long-term reconstruction and our staying power.
SwedishUtan tvekan framgång för er, herr kommissionär, som visat prov på nattlig uthållighet och utmärkt hälsa.
It was, no doubt, Commissioner, a success for you, since you proved that you enjoy excellent health and the ability to work through the night.
SwedishHelsingforsresolutionerna ger oss en utmärkt definition av vad uthållighet innebär när det gäller skogsbruk.
Mr President, the Helsinki resolutions give an excellent definition of what sustainability means in relation to forestry.