"utanför" traduzione inglese

SV

"utanför" in inglese

SV utanför
volume_up
{avverbio}

1. generale

utanför (anche: ute, utomhus, därute, utvändigt)
Lantbrukare inom och utanför unionen borde garanteras frihet och jämlikhet.
Farmers within and without the Union should be granted freedom and equality.
På bilden visas samma objekt med och utan alternativet Bara utanför.
Look at the illustration, which shows one object with the Outside only option and one without this option.
Det är också naturligt att länder som står utanför EMU eftersträvar låg inflation samt stabila valutor.
It also goes without saying that countries outside EMU are seeking low inflation and stable currencies.

2. colloquiale

utanför (anche: förutom)
volume_up
outside of {avv.} [Amer.] [coll.]
Min fråga gällde naturligtvis export utanför unionens gemensamma marknad.
My question clearly concerned exports outside the common market, outside the Union.
Men, frågan om beskattning måste även framdeles ligga utanför ansvarsområdet.
However, the question of taxation has to remain outside the responsibility.
—Redovisning av kostnader som uppkommit utanför stödberättigandeperioden.
—the claiming of costs incurred outside the eligibility period;

Sinonimi (svedese) per "utanför":

utanför
Swedish

Esempi di utilizzo "utanför" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet finns inte någon högsta domstol för dem som står utanför hela rättssystemet.
There is no supreme court for those who are out of the whole judicial system.
SwedishRådet fortfar att huvudsakligen på fokusera att hålla folk utanför fästning Europa.
The Council continues to focus mainly on keeping people out of Fortress Europe.
SwedishOch så har vi kommissionsledamotens förslag att lämna dem utanför detta initiativ.
And there is the Commissioner’s proposal to leave them out of this initiative.
SwedishMed fler i arbete kommer det att finnas mer till stöd för dem som står utanför.
With more people in work there will be more support available for those who are not.
SwedishVärlden utanför väntar inte på att vi drar fördel av den inre marknad vi lever i.
The world is not waiting for us to take advantage of the internal market we live in.
SwedishÄn en gång, i kommittéförfarandet står parlamentet helt och hållet utanför spelet.
Once again, Parliament is completely out of the picture in the committee procedure.
SwedishFinland har tillsvidare som enda medlemsland i EU stått utanför Eurocontrol.
Finland is the only EU Member State which is still not a member of Eurocontrol.
SwedishJa visst, på områden som ligger utanför EU:s befogenhetsområde, det är självklart.
Yes, certainly, in areas for which Europe is not competent, that is obvious.
SwedishVi står här utanför Mapknibiblioteket, där larmet utlöstes för några timmar sedan.
We're here at the Machen Library...... where just hours ago, an alarm was triggered.
SwedishFör några veckor sedan mördades en kvinna utanför parlamentets dörrar i Bryssel.
A few weeks ago in front of the Parliament building in Brussels, a woman was murdered.
SwedishDet är ett relativt enkelt sätt att hålla klonade djur utanför livsmedelskedjan.
It is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
SwedishDet enda område som fortfarande har lämnats utanför är ekonomi och handel.
In the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
SwedishStabilitets- och tillväxtspakten påverkar länder både innanför och utanför euroområdet.
The stability and growth pact affects both euro countries and non-euro countries.
SwedishDet gäller människor med funktionshinder som också står utanför arbetsmarknaden.
I am thinking of people with disabilities, who are also excluded from the labour market.
SwedishNu har kemikalieindustrin varit framme igen för att hålla medborgarna utanför.
Now, the chemicals industry has been at its tricks again, keeping the citizens at bay.
SwedishDet gäller också för landsbygdsområden långt utanför det drabbade området.
This also applies to the rural areas which are far removed from the affected area.
SwedishI mitt land konfronteras vi med den planerade ugnen i Drogenbos utanför Bryssel.
In my own country we face the proposed plant at Drogenbos near Brussels.
SwedishDärför föreslår jag att vi lämnar Gud och prisstabiliteten utanför allt detta.
I therefore propose that God and price stability are left out of all this.
Swedish(EN) ”socialt deltagande av alla unga och åtgärder i och utanför domstol”
'social inclusion of all young people and extrajudicial and judicial measures'
SwedishMen armén i Sierra Leone och dess folkmilis står de utanför denna kritik?
However, the Sierra Leone army and its militias should also come in for criticism.