"utöva" traduzione inglese

SV

"utöva" in inglese

SV utöva
volume_up
[utövade|har utövat] {verbo}

1. generale

Detta parlament måste utöva så stränga kontroller som möjligt inom detta område.
This Parliament must exercise the most stringent controls in that area.
Hur kan de lagstiftande organen utöva denna väsentliga kontrollfunktion?
How can the legislative bodies exercise this essential function of control?
Europaparlamentet ska utöva sitt ansvar med beslutsamhet.
The European Parliament will exercise its responsibility with determination.
För att uppnå detta försöker kommissionen utöva inflytande på bankerna.
The Commission is trying to exert pressure on the banks with this aim in mind.
Parlamentet måste vara en verklig talesman för detta budskap och utöva påtryckningar.
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Jag hoppas att kommissionen lyckas utöva den påtryckning som behövs.
I hope the Commission will be able to exert sufficient pressure to achieve this goal.
Friheten att utöva och praktisera en viss religion är ett av de viktigaste inslagen i de mänskliga rättigheterna.
Freedom to profess and practise a religion is one of the most important elements of human rights.
När man accepterar religionsfrihet accepterar man också dess motsats, det vill säga friheten att inte utöva någon religion.
This is because, when there is acceptance of religious freedom, there is also acceptance of its opposite, in other words, the freedom not to profess any religion.
EU får inte vara alltför försiktig och rädd när det gäller att stödja de kristna samfundens rätt att fritt utöva sin tro och religion i Mellanöstern och på andra platser i världen.
Europe must not be overcautious and afraid to support the right of Christian communities in the Middle East and around the world to profess their faith and religion freely.
Parlamentet är den lagstiftande församlingen och skall enligt min mening inte försöka utöva någon verkställande makt.
Parliament is the legislator and in my view it should not try to wield any executive power.
Men den specificerar inte i direktivet enligt vilka principer den skulle utöva sina ytterligare befogenheter.
It does not, however, specify in the directive the principles on which it would wield its additional powers.
De som betalar för åtgärder eller organisationer i allmänhet visar sig ofta utöva en del makt över dessa åtgärder eller organisationer.
Those who pay for activities or organisations are generally seen to wield some power over those activities or organisations.
Hård kritik har riktats mot vårt eget sätt att utöva kontroll.
There is a great deal of criticism of the way in which we carry out self-monitoring.
Den särskilda representanten skall utöva sitt mandat under ledning av ministern.
The special representative shall carry out his or her mandate under the Minister's authority.
Det är inte parlamentets uppgift att utöva detaljförvaltning eller att genomföra projekt.
It is not the job of a parliament to carry out detailed management or to actually implement projects.
utöva (anche: använda, bedriva)

2. Religione

utöva
Dessa bör innefatta rätten att utöva den egna religionen.
These should include the right to practice one’ s own religion.
Dessa bör innefatta rätten att utöva den egna religionen.
These should include the right to practice one’s own religion.
Vi har alltså den gemenskapsbefogenhet som det gäller att utöva.
So as it is, we have community competition which must be put into practice.
utöva
Möjligheten att fritt utöva sin religion i Kina är starkt begränsad.
The ability to practise one's religion freely in China is strictly limited.
Religiösa gruppers rätt att samlas och utöva sin religion måste vara ovillkorlig.
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Tillåts tibetanerna att utöva sin religion eller sin kultur?
Are Tibetans being allowed to practise their religion, or enjoy their cultural activities?

Sinonimi (svedese) per "utöva":

utöva

Esempi di utilizzo "utöva" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVi kommer verkligen att behöva parlamentets stöd för att kunna utöva den rollen.
We will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
SwedishVi vill inte stå i vägen för kommissionen om den vill utöva sin företrädesrätt.
We will not stand in the way of the Commission's exercising its prerogatives.
SwedishOm inte, varför inte, om vi menar allvar med att utöva betydande ekonomisk press?
If not, why not, if we are serious about exerting serious economic pressure?
SwedishJag tror inte att vi skall utöva denna typ av påtryckning på utvecklingsländerna.
I believe we must not put that kind of pressure on the developing countries.
SwedishMaastricht II ska utöva en institutionell granskning. Så står det i artikel 130.
Maastricht II is supposed to introduce institutional reviews, as Article 130 tells us.
SwedishDet hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.
One of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.
SwedishInternet är ett fantastiskt verktyg för att utöva ens grundläggande rättigheter.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
SwedishMedlemsstaternas medborgare kommer att kunna utöva påtryckningar på EU:s institutioner.
Member State citizens will have the opportunity to lobby European institutions.
SwedishJag kan inte nog betona vikten av att utöva ständiga påtryckningar inom dessa områden.
I cannot emphasise enough that pressure in those areas must be simply unrelenting.
SwedishEU måste till fullo respektera sina grannar och inte försöka utöva påtryckningar på dem.
The EU must fully respect its neighbours and not attempt to put pressure on them.
SwedishParterna har haft mer än tillräckligt med tid för att utöva inflytande här.
The most important is naturally the question of the European works council.
SwedishJag tror inte att de har det och det är upp till oss att fortsätta utöva påtryckningar.
I do not believe that they have, and it is up to us to keep the pressure up.
SwedishSjälvklart står vi inför ständiga dilemman med att utöva och tillämpa de här reglerna.
Of course, we are faced with constant dilemmas in exercising and applying these rules.
SwedishBogdan Klich och andra efter honom har tagit upp frågan om att utöva inflytande på Ryssland.
Mr Klich and others after him raised the issue of exerting influence on Russia.
SwedishBogdan Klich och andra efter honom har tagit upp frågan om att utöva inflytande på Ryssland.
Mr Klich and others after him raised the issue of exerting influence on Russia.
SwedishI framtiden, när EU utövar sin mjuka makt, måste vi därför också utöva våra principer.
So in the future, when the EU projects its soft power, it must also project principles.
SwedishVi kan uppmuntra dem och utöva påtryckningar på dem, men vi kan inte påtvinga dem vår vilja.
We can encourage and put pressure on them, but we cannot force our will upon them.
SwedishAtt utöva påtryckningar för stängning under dessa förhållanden skapar en avsevärd ovilja.
To press for closure in those circumstances raises considerable resentment.
SwedishVi måste fortsätta att utöva påtryckningar med politiska och ekonomiska medel.
We must continue to apply pressure through the political and economic means at our disposal.
SwedishJag skulle därför vilja uppmana alla att utöva påtryckningar för att detta ska ske.
I would therefore ask everyone to put pressure on for this to happen.