"uppträda" traduzione inglese

SV

"uppträda" in inglese

SV uppträda
volume_up
{verbo}

1. generale

uppträda (anche: verka, ingripa, handla, fungera)
Jag uppmanar dem att uppträda gemensamt och göra större framsteg på detta område.
I urge them to act together and make greater progress in this area.
Myndigheter på nationell och europeisk nivå skall uppträda styrande och vara ett bra exempel.
Both national and European authorities must act as catalysts and set good examples.
Europe has to act in a coherent and credible fashion.
uppträda (anche: ha, stödja, bära, uppföra sig)
För det finns det ett antal ändringsförslag med mitt namn, eftersom utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt ju inte kan uppträda som förslagsställare.
To this effect there is a whole series of amendments which bear my name, for the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights cannot act as a proposer here.
För det finns det ett antal ändringsförslag med mitt namn, eftersom utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt ju inte kan uppträda som förslagsställare.
To this effect there is a whole series of amendments which bear my name, for the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights cannot act as a proposer here.
En sak borde vi vara klara över: Det är inte vår uppgift här att uppträda som domare, utan vi borde främja och stödja den demokratiska utvecklingen i de enskilda länderna.
One thing we must bear in mind is that our role is not to act as judge, but to promote and support democratic development in the individual countries.
uppträda (anche: tala, sända, bredså, så för hand)
uppträda (anche: uppföra sig)
uppträda (anche: förekomma, visa, framträda, visa upp)
uppträda (anche: agera, spela huvudrollen)
volume_up
to star {v.} (play (the main part))

2. Diritto

uppträda
I det sammanhanget lyckades EU att uppträda enhetligt utåt, en framträdande uppgift.
The Union managed to appear consistent to the outside world, as visible responsibility.
Dominerande aktörer kan uppträda, även när det finns öppna standarder.
Dominant players may appear, even when there are open standards.
Som redan nämnts har en form av våld som inte tidigare förekommit nu också börjat uppträda i EU.
A form of violence which has no precedent has also appeared in Europe, as has already been mentioned here.

Sinonimi (svedese) per "uppträda":

uppträda

Esempi di utilizzo "uppträda" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishMedlemsstaterna skall inte tro att var och en kan uppträda reglerande för sig själv.
Member States must not think that they can each regulate this sector individually.
SwedishVi har just visat med vilken värdighet vi som parlament kan uppträda.
(NL) Mr President, we have just shown how dignified we, as a Parliament, can be.
SwedishVi bör uppträda på exakt samma sätt utanför de europeiska vattnen som vi gör här hemma.
We should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
SwedishLåt unionen uppträda ödmjukt, så att den kan dra fördel av sina stora ambitioner.
Let the EU behave modestly, so that it may benefit from great ambitions.
SwedishJag anser att vi trots allt borde förfoga över en kår som kan uppträda omedelbart.
I think that we do need to have at our disposal a corps that can take immediate action.
SwedishSå länge EU inte har en sådan plats kommer det att vara svårt att uppträda enat.
As long as the EU does not have such a seat, it will be difficult to speak with one voice.
SwedishI den bemärkelsen bör vi stödja kommissionen och även uppträda så bestämt som möjligt.
We should support the Commission here and present a united front as far as possible.
SwedishDärför kommer i praktiken olika förhandlingshastigheter att uppträda mycket snart.
Therefore - in practice - different speeds of negotiation are very soon bound to emerge.
SwedishJag vill verkligen vädja till rådet att inte uppträda med kluven tunga.
I really must appeal to the Council not to be such a two-faced split personality.
SwedishSärintressen försöker alltid uppträda som företrädare för allmänintresset.
Special interest always seeks to present itself as a champion of the public interest.
SwedishDet behövs resurser eftersom vi vet vilka problem och faror som kan uppträda.
Resources are needed, because we know the problems and dangers that are occurring there.
SwedishAlla de politiska krafterna i Kambodja bör sluta uppträda på detta sätt.
All the political forces in Cambodia should abandon this sort of behaviour.
SwedishHur måste politiker uppträda i en tid när vi utarbetar en konstitution?
How must politicians behave at a time when we are drawing up a Constitution?
SwedishVi trodde att parlamentet i detta förfarande skulle uppträda professionellt och ansvarsfullt.
We thought that Parliament should approach this professionally and responsibly.
SwedishJag tror att vi kan uppträda enat i fråga om vårt humanitära ansvar.
I believe we can speak with one voice according to our humanitarian responsibility.
SwedishVi måste inse att det ibland är nödvändigt att uppträda hårt mot narkotikamaffian.
We need to realise that a hard-line approach is sometimes required vis-à-vis the drugs mafia.
SwedishEuropeiska unionen får inte uppträda trångsynt eller kortsiktigt.
The European Union should not behave in a narrow-minded or short-sighted manner.
SwedishJag hoppas att det italienska ordförandeskapet kommer att uppträda med konsekvens och fasthet.
I hope that the Italian Presidency will show itself to be consistent and firm.
SwedishEuropa måste uppträda enat och ta sitt ansvar för att få slut på denna skymf mot rättvisan.
Europe has to speak with one voice and play its part in ending this affront to justice.
SwedishFör att klara detta måste emellertid Europeiska unionen uppträda enat.
In order to achieve this, however, the European Union does need to speak with one voice.