"uppkomma" traduzione inglese

SV

"uppkomma" in inglese

SV uppkomma
volume_up
[uppkom|har uppkomit] {verbo}

Vi kontrollerar för närvarande hela denna operation så att det inte skall uppkomma ytterligare förseningar.
We are checking this entire operation so that no further delays arise.
För om det inte skulle vara så, så skulle detta problem över huvud taget inte uppkomma.
Indeed, if this was not the case, this problem would not arise.
Det är emellertid en fråga som skulle uppkomma oavsett det ändringsförslag som vi har framför oss.
This is a question, however, which would arise regardless of the amendment currently before us.
Kommissionen kommer också att åberopa sina befintliga konkurrensrättsliga befogenheter för att ta itu med eventuella konkurrensfientliga metoder som kan uppkomma.
The Commission will also invoke its existing competition law powers to deal with any anti-competitive practices that may emerge.
Det finns dock inga garantier för att de situationer som vi upplevde tidigare, innan euron fanns, inte kommer att uppkomma igen i framtiden.
There is no guarantee, however, that those situations that we saw in the past, before the existence of the euro, are not going to re-emerge in the future.
Jag hänför mig mer specifikt för det första till de problem som eventuellt kommer att uppkomma efter liberaliseringen av posttjänsterna, framför allt för bergsområdena.
I refer specifically, first to the problems that are likely to emerge once the postal services have been deregulated, especially in mountain regions.
uppkomma (anche: odla, skapa, uppstå, alstra)
Genom finansiella konglomerat kan helt nya riskkonstellationer uppkomma, vilket vi naturligtvis måste reagera på.
Madam President, ladies and gentlemen, financial conglomerates can give rise to whole new combinations of risks, and that is something to which we must of course respond.
uppkomma (anche: stiga upp)

Sinonimi (svedese) per "uppkomma":

uppkomma

Esempi di utilizzo "uppkomma" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVilken är er position i detta specifika fall, som naturligtvis kan uppkomma?
What is your position in this specific case, which could of course happen?
SwedishNaturkatastrofer är kriser som kan uppkomma när som helst och utan förvarning.
Natural disasters are crises that may strike at any given moment, and without prior warning.
SwedishOch naturligtvis - kommer det dessutom att uppkomma nya öppningar på marknaden?
And, of course, will there also be a further opening of the market?
SwedishSom vi vet kommer fler frågor att uppkomma under förhandlingarna.
There will be other issues, as we know, during the course of these negotiations.
SwedishJag är emellertid orolig för att det kan uppkomma en spricka i kontrollsystemet.
I am, however, concerned that a gap in control will come about.
SwedishILO arbetar i denna riktning, och en verklig synergieffekt skulle kunna uppkomma härigenom.
The ILO is working on this and genuine synergy might be developed here.
SwedishDet kan uppkomma asymmetriska chocker som ställer somliga medlemsländer i en mycket svår situation.
Shock waves occur from time to time that put Member States in difficult situations.
SwedishDå kan det uppkomma ett farligt myteri, med gräl och det som värre är, mellan t.ex.
Then there could be a dangerous mutiny, with squabbling and worse between France and Germany.
SwedishDet är emellertid en fråga som skulle uppkomma oavsett det ändringsförslag som vi har framför oss.
There does not appear to be any place for technical nuclear considerations in this proposal for an amendment.
SwedishDet är ni i kommissionen som har låtit den här diskussionen uppkomma och ni måste stoppa detta, här och nu.
You, the Commission, have allowed this debate to happen and you must stop it, right here, right now.
SwedishI det här fallet talar vi inte om tekniska problem som kan uppkomma även i de mest konsoliderade demokratier.
In this case, we are not talking about technical problems, which may occur, even in the most stable democracies.
SwedishOm man skall tro på vissa uppgifter kommer så småningom ännu en stor internationell kris att uppkomma, som 1992.
If you believe the news, we shall shortly experience another great international crisis like the one in 1992.
SwedishFöräldrar bör dessutom uppmuntras att intressera sig, så att vi slipper se ett teknologiskt generationsgap uppkomma.
Parents should also be encouraged to take an interest in order to avoid a technical generation gap developing.
SwedishFöljaktligen talar vi varken om en ändring av fördraget eller om andra aspekter som kan uppkomma i konventet.
We are not therefore talking about a modification of the Treaties or other aspects which can be raised in the Convention.
SwedishKommissionen vill se positivt på varje möjlighet till kompromiss som kan uppkomma om de ändringsförslag som parlamentet ska rösta om.
There is convergence of opinions between Parliament, the Council and the Commission on this issue.
SwedishI vissa fall kan risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna uppkomma på grund av att människor svartlistas.
In some cases the danger of human rights violations can occur owing to the inclusion of people's names on blacklists.
SwedishVid ett hastigt påseende lägger man inte märke till någon kostnad, något krav på betalning som kan uppkomma på grund av att man fyller i blanketten.
At first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
SwedishOm vi bortser från alla begränsningar som kan uppkomma anser jag att vi bör välkomna det betänkande som vi röstar om här i parlamentet.
Leaving aside any limitations that may be found, I believe we should welcome the report on which we are voting in this House.
SwedishHär bör vi ha i åtanke att New Yorkprocessen inte borde vara en process givet vilken ett resultat måste uppkomma inom 48 timmar.
Here we must bear in mind that this new New York process should not be a process which has to produce an immediate result within 48 hours.
SwedishJag stöder resolutionen och förslaget att till fullo finansiera alla rättsliga kostnader som kan uppkomma om familjen går till domstol.
I support this resolution and the proposal for the family to be given full funding for any legal fees it may incur if it goes to trial.