"undkomma" traduzione inglese

SV

"undkomma" in inglese

SV

undkomma [undkom|har undkommit] {verbo}

volume_up
Det är oacceptabelt att de kan undkomma rättvisan genom en nyligen kungjord lag.
It is unacceptable that they should escape justice because of a recently enacted law.
Ingen finansiell institution, vare sig offentlig eller privat, bör undkomma reglering.
No financial institution, be it public or private, should escape regulation.
Ingen här i kammaren kan undkomma diskussionen om definitionen av vodka.
No one in this House can escape the discussion on the definition of vodka.

Sinonimi (svedese) per "undkomma":

undkomma

Esempi di utilizzo "undkomma" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVarken Europa, Latinamerika eller Västindien kan undkomma den här situationen.
This situation affects Europe, Latin America and the Caribbean.
SwedishOm så är fallet kan fångarna välja att förklara sig skyldiga, även om de inte är det, för att undkomma dödsstraff.
Under such conditions, there is reason to be concerned about the detainees’ mental health.
SwedishDet finns heller inget sätt att undkomma frågan om Tjetjenien.
Nor is there any getting away from the Chechen issue.
SwedishMan kan inte undkomma anledningen, inte förneka syftet -
SwedishDe kan göra sig osynliga och undkomma gevärskulor.
People fear them -- they help the rebellion a lot.
SwedishMan kan inte heller undkomma att 1992 års reform har fördjupat obalansen som fanns i den gemensamma jordbrukspolitiken.
Nor can we ignore the fact that the 1992 reform exacerbated all the imbalances already present in the CAP.
SwedishKrigsförbrytare får inte undkomma straff.
War criminals should not be exempt from punishment.
SwedishHur mycket ni än försöker kringgå frågan, går det inte att undkomma att Turkiet är ett ämne som skapar splittring.
Mr President, no matter how much you try to dance around the issue, the subject of Turkey is bound to be divisive.
SwedishTyvärr har rådet också utvidgat möjligheterna att undkomma skyldigheterna till samhällsomfattande tjänster.
Unfortunately, the Council also extended the possibilities escaping the obligations involved in the universal provision of services.
SwedishDetta kommer uppenbarligen att bli den väg som man i framtiden tar för att undkomma lagstiftningen både här och i Förenta staterna.
This is clearly going to be the route taken in future to circumvent legislation both here and in the United States.
SwedishVi publicerade vårt motbetänkande om Nicefördraget för att försöka få den franska debatten att undkomma detta smusslande.
We published our alternative report on the Treaty of Nice to try to make sure that the debate in France avoids this legerdemain.
SwedishMen vi tänker vi inte dra ett streck över det som varit och låta den somaliska regeringen undkomma sitt ansvar i våra ansträngningar för att åstadkomma fred.
We are not going to wipe the slate clean with the Somali Government in our efforts to achieve peace.
SwedishSamtidigt kan vi inte undkomma det faktum att vi för ett år sedan också lovade att iaktta en sträng budgetdisciplin.
At the same time, however, there is no getting away from the fact that we also committed ourselves to strict budgetary discipline one year ago.
SwedishDet får inte vara alltför lätt att undkomma det här direktivet, och medlemsstaterna måste i vilket fall som helst se till att det efterlevs.
It should not be made too easy to get round this directive, and the Member States should really ensure that it is observed in any event.
SwedishMen ett stort problem är att lönerna fortfarande är för låga för att människor skall kunna undkomma fattigdom.
The number of people between 25 and 65 who attended courses in 2002 is 5 % compared to 8 % in the European Union and there is also the risk of a brain drain of highly-qualified staff.
SwedishSå detta handlar inte om en person som försöker smyga sig undan det han anklagas för eller undkomma rättvisan, utan om en person som öppet har tillstått sina handlingar.
So this is not a case of somebody seeking surreptitiously to hide from accusations or from public justice, but of somebody who has openly avowed his actions.
SwedishDet går inte att undkomma att denna fråga skapar spänningar och väcker häftiga känslor av det slag som vi har sett här, inte bara nu under morgonen, utan också vid vår debatt i går.
It is bound to create the kind of tensions and inflame the passions that we have seen not only here this morning, but also in our debate yesterday.
SwedishHur kan man i en ekonomi där vapenhandlare är beredda att sälja sin själ om det finns någonting att tjäna på det, hindra dem från att undkomma myndigheternas kontroll?
In an economy where arms dealers are willing to sell the rope to hang themselves if it makes them a profit, how can they be prevented from bypassing government controls?
SwedishDet går inte att undkomma att denna fråga skapar spänningar och väcker häftiga känslor av det slag som vi har sett här, inte bara nu under morgonen, utan också vid vår debatt i går.
The forthcoming referendum has meant that the French people are beginning to see the link between Turkey and the Constitution, and they will vote accordingly.
SwedishNär man strävar efter att fördjupa sig i principerna för 1992 års reform, kan ingen institution tillåtas undkomma effekterna, vilka i många fall varit negativa.
In trying to perform an in-depth study of the principles of the 1992 reform, none of the institutions can allow themselves to ignore its effects, which were negative in many cases.