"tur" traduzione inglese

SV

"tur" in inglese

volume_up
tur {gen. com.}
EN

SV tur
volume_up
{genere comune}

volume_up
turn {sostantivo}
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Det skulle i sin tur öka produktionsvolymen i utvecklingsländerna.
That in turn would increase the volume of production in the developing countries.
Det minskar i sin tur produktion och tillväxt samt därmed också innovationerna.
This in turn reduces production and growth, and therefore also innovation.
tur (anche: lycka)
volume_up
luck {sostantivo}
Hursomhelst, det som betyder mest -- mer än träning eller tur -- är hjärtat.
However, what matters most -- more than training or luck -- is the heart.
(skratt) Och en annan kvalitet hos lurendrejaren är smart tur.
(Laughter) And another attribute of the trickster is smart luck.
Jag visste inte att tur var en aktivt avgörande faktor för ekonomin.
I did not know that good luck was an active determining factor for the economy.
tur (anche: kryssning, Cruise, sjöresa)
volume_up
cruise {sostantivo}
volume_up
excursion {sostantivo}
tur (anche: expedition, resa, runda, kvickhet)
volume_up
expedition {sostantivo}
volume_up
fortune {sostantivo}
Hon och jag hade turen att få åka till Senegal och prata med fiskarna.
She and I had the good fortune of going to Senegal and talking to the fishermen.
Åtta är ett lyckotal i kinesisk kultur och förknippas med tur och välmåga.
Eight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
Ni har som föredragande inte haft turen att ha en ledamot av kommissionen som arbetade med er.
As rapporteur, you did not have the good fortune to have a Commissioner who worked with you.
tur (anche: försök, succé, framåtanda)
volume_up
go {sostantivo}
Som sagt, jag kan inte gå igenom alla dessa ändringsförslag i tur och ordning.
As I said, I cannot go into all these amendments one after another.
Ordförandeskapen kommer och går, men EU består, som tur är.
Presidencies come and go, but fortunately Europe remains.
Sämre inkomster innebär i sin tur mer hälsoproblem, och så fortsätter den onda cirkeln.
In turn, lower incomes mean more health problems, and so the vicious circle goes on.
volume_up
jam {sostantivo}
volume_up
mercy {sostantivo}
De har i sin tur påverkats av krisen som ett resultat av dominoeffekten, eftersom de är utlämnade åt kundernas tillverkningsstopp.
They, in turn, have been affected by the crisis as a result of the domino effect because they are at the mercy of the customers' production stoppages.
tur (anche: kretslopp, klot, parti, rad)
volume_up
round {sostantivo}
Sedan tog en ambassadör en tur här i parlamentet och kort därefter visade det sig att en delegation var på väg.
Then an ambassador did the rounds of this place, and, shortly afterwards, it turned out that a delegation was on its way.
Jag har också noga följt de olika turerna i utskottets behandling av förslaget.
I have also closely followed the various rounds of the committee's discussion of the proposal.
Annars så kommer vi nästa gång - när det förmodligen blir Slovakiens tur - att insistera på vår rätt till en samrådsperiod på minst två månader.
Otherwise next time round - and it will probably be Slovakia - we will insist on our right to a period of at least two months for consultation.

Esempi di utilizzo "tur" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishHan misslyckades som tur var rejält med detta, och det kommer ni också att göra.
He, fortunately, failed miserably in this, and you will have the same experience.
SwedishFörtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
Confidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
SwedishSom tur var drog rådet tillbaka denna absurda och ej godtagbara hemligstämpling.
Fortunately, the Council reconsidered this absurd and unacceptable classification.
SwedishJavisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
Exactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
SwedishFru ordförande, jag vill i min tur gratulera och tacka Perry för hans betänkande.
Madam President, I too wish to compliment Mr Perry on his report and to thank him.
SwedishAv allt att döma står även Syrien, Iran, Kuba och framför allt Nordkorea på tur.
It is obvious that Syria, Iran, Cuba indeed, and North Korea are also on the agenda.
SwedishOm Martin Schulz önskar tala så är det Daniel Cohn-Bendits tur att tala först.
If Mr Schulz wishes to speak, Mr Cohn-Bendit is entitled to address us first.
SwedishDetta begränsar i sin tur möjligheten till investeringar i t.ex. en ny vagnpark.
This then limits the possibilities for investment, for example, in new rolling stock.
SwedishVissa av ikonerna är utrullningslister som i sin tur innehåller andra ikoner.
Some of the icons represent floating toolbars containing several associated icons.
SwedishDetta skulle i sin tur möjliggöra ett snabbt genomförande av Modinisprogrammet.
This would further allow the prompt implementation of the MODINIS programme.
SwedishDet var nog tur att jag tog av mig hörlurarna relativt tidigt.
Mr President, I think I was right to take my headphones off relatively early on.
SwedishSom tur är finns det en fri nation som har en verklig frihetskänsla i venerna.
Fortunately there is one free nation that has a sense of its own freedom in its DNA.
SwedishSom tur är så har vi en ny maskin, magnetencefalografi, som låter oss göra detta.
Thankfully, we have a new machine, magnetoencephalography, that allows us to do this.
SwedishSom tur är finns det länder, till exempel Spanien, som motsätter sig sådana initiativ.
Fortunately, there are countries, such as Spain, which oppose such initiatives.
SwedishSom tur är finns det en vision i detta betänkande, och denna vision bör uppmärksammas.
Fortunately, this report has vision, and attention should be paid to that vision.
SwedishJag slutar med att säga att som tur är för oss kvinnor är det inte särskilt svårt.
In conclusion, let me say that luckily for us women, this is not difficult.
SwedishSom tur är ingår jag i det tillfälliga utskottet för den nya budgetplanen.
Thankfully I am on the temporary committee for the new financial perspectives.
SwedishJag kommer att ta frågorna i tur och ordning.
Member of the Commission. - Mr President, I will take the questions in order.
SwedishNu är det den demokratiska världens tur – först och främst Europeiska unionen.
The victory of democracy in Ukraine would mobilise democratic forces in Russia itself.
SwedishDessa oacceptabla handlingar ger i sin tur näring åt hatet och hämndlystnaden.
These intolerable actions only serve to increase the hatred and feelings of vengeance.