"tillsyn" traduzione inglese

SV

"tillsyn" in inglese

volume_up
tillsyn {gen. com.}
SV

tillsyn {genere comune}

volume_up
1. generale
Och problemet är hur man skall anpassa denna tillsyn till den dynamiska utvecklingen.
The problem is how to tailor this supervision to these dynamic developments.
Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Kreditförmedlare skall endast underställas nationell tillsyn.
Credit intermediaries should only be submitted to national supervision.
Slutligen vill jag fästa er uppmärksamhet på behovet av tillsyn av den antagna lagstiftningen och, om nödvändigt, snabba åtgärder.
Finally, I would like to draw your attention to the need to monitor the legislation adopted and, if necessary, to respond rapidly.
Den finansiella krisen har fäst uppmärksamheten på bristerna i tillsynsmekanismerna, till exempel när det gäller gruppbaserad tillsyn.
The financial crisis has drawn attention to the shortcomings in supervision mechanisms, including consolidated supervision.
Inom den gemensamma fiskeripolitiken har alltför stor uppmärksamhet ägnats den nyligen utkomna rapporten från revisionsrätten om kontroll och tillsyn.
Within the common fisheries policy too much attention has been paid to the recent report of the Court of Auditors on control and enforcement.
Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (
Ship inspection and survey organisations (Directive recast) (
Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (omröstning)
Ship inspection and survey organisations (vote)
Gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (
Common rules and standards for ship inspection and survey organisations (recast) (
2. Business
tillsyn
Fusioner inom denna sektor är föremål för tillsyn av normala tillsyns- och konkurrensmyndigheter.
Mergers in this sector are subject to normal regulatory and competition authority oversight.
Det behövs radikala förändringar i lagstiftningen om tillsyn av insyn och redovisning.
Radical changes to the regulatory legal framework for the inspection of transparency and audits are needed.
Men den måste den kompletteras av regelbundna externa utvärderingar och lämplig tillsyn.
At the same time, however, this must be supplemented by regular external evaluation and appropriate regulatory supervision.
tillsyn
Det är mycket viktigt att stärka mekanismer för marknadsövervakning och tillsyn för att öka konsumenternas förtroende.
It is highly important that we strengthen the mechanisms for market surveillance and supervision in order to increase consumer confidence.
En effektiv tillämpning och tillsyn av EU:s konsumentskyddsbestämmelser är en förutsättning för att man ska öka konsumenternas förtroende.
Effective application and surveillance of the EU's provisions on consumer protection are essential if we are to increase consumer confidence.
Det finns oansvariga leverantörer som endast ser till sina kortsiktiga vinster, och därför behöver vi en stark marknadsövervakning och tillsyn.
There are irresponsible suppliers who only see their short-term profits and therefore, we need stronger market surveillance and supervision.

Sinonimi (svedese) per "tillsyn":

tillsyn

Esempi di utilizzo "tillsyn" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishMan beskyller Europeiska kommissionen för att den inte haft tillräcklig tillsyn.
The European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
SwedishLagstiftning utan lämplig tillsyn och brottspåföljder är likaså meningslös.
How can you be against such a directive, when you calculate the ecological cost?
SwedishMadoffaffären visade tydligt att vi behöver tillsyn, men vi behöver också påföljder.
The Madoff affair showed clearly that we need monitoring but we also need penalties.
SwedishSyftet måste vara att upprätta europeisk kompetens för tillsyn av kärnkraftverk.
The aim must be to establish a European competence for monitoring nuclear power stations.
SwedishLagstiftning utan lämplig tillsyn och brottspåföljder är likaså meningslös.
Also, legislation without adequate monitoring and penalties is meaningless.
SwedishVi måste införa specifika åtgärder till stöd för sysselsättningen och en effektiv tillsyn.
We must adopt specific measures to support employment and effective monitoring.
SwedishDetta innebär även att systemen för tillsyn och hantering av strukturfonderna bör stärkas.
It also means reinforcing systems for monitoring and managing the structural funds.
SwedishDe skulle då kunna ha tillsyn över effektiviteten i genomförandet.
They would then be able to monitor how effective the implementation process was.
SwedishDen ekonomiska krisen har lärt oss att sträng revision och tillsyn är absolut nödvändigt.
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
SwedishVi kan inte låta de enskilda medlemsstaterna utöva tillsyn i tredjeländer.
We cannot leave it to the individual Member States to exercise control in third countries.
SwedishMedlemsstater som inte inför en effektiv tillsyn bryter mot direktivet.
Member States that do not carry out effective monitoring are in breach of the directive.
SwedishJag vill be EIB och kommissionen att framföra en ståndpunkt om tillsyn i nästa årsrapport.
The question is how prudential control can be best guaranteed in future.
SwedishAlla dessa överträdelser möjliggörs p.g.a. otillräcklig tillsyn från kommissionens sida.
All these transgressions may happen when there is not enough scrutiny from the Commission.
SwedishDet pågår en debatt i Europaparlamentet om finansiell tillsyn.
A debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
SwedishFrågan kan inte i sin helhet omfattas av tillsyn som ändå är mycket viktig.
This problem cannot always be prevented by pharmacovigilance, even though it is very important.
SwedishStats- och regeringscheferna ska inte utöva tillsyn över sig själva!
The States and the Prime Ministers are not going to regulate themselves!
SwedishParlamentet har säkrat betydande medgivanden om öppenhet, samråd och tillsyn.
Parliament has secured significant concessions on transparency, on consultation and on oversight.
SwedishJag tror att det bästa sättet att göra det är genom noggrann tillsyn och årlig rapportering.
I believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.
SwedishDe arbetar lagligt, på internationellt vatten, under tillsyn av behöriga myndigheter.
They are operating legally, in international waters, and controlled by the competent authorities.
SwedishDessa frågor är politiska projekt, och man bör utöva en politisk tillsyn över dem.
These are political projects, they need political oversight.