"tillskansa sig" traduzione inglese

SV

"tillskansa sig" in inglese

SV

tillskansa sig {verbo}

volume_up
tillskansa sig (anche: inta, anta, tillträda, ikläda)
Det ingångna avtalet innehåller inte något fast åtagande från Förenta staternas sida att upphöra med att tillskansa sig dessa beteckningar.
The agreement reached does not contain a firm commitment from the United States to cease misappropriating these descriptions.
tillskansa sig
I denna resolution försöker man på ett farligt sätt tillskansa sig befogenheter som inte tillhör oss.
This resolution tries dangerously to usurp powers that do not belong to us.
Varje försök från EU att tillskansa sig Natos överlägsenhet och ansvar för den transatlantiska säkerheten måste motstås.
Any effort by the EU to usurp NATO's primacy and responsibility for transatlantic security is to be strongly resisted.
Storskaliga kommersiella företag skall inte få tillskansa sig de medel som enligt min mening borde tillfalla de små familjejordbruken.
Large-scale commercial enterprises should not be allowed to usurp funding which should go, in my view, go to family farming.

Traduzioni simili a "tillskansa sig" in inglese

sig pronome

Esempi di utilizzo "tillskansa sig" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishFör det tredje bör myndigheten inte tillskansa sig riskhanteringen och förordningsmakten.
Thirdly, the Agency must not encroach upon the management of risks and regulatory power.
SwedishFörsäkringsbolagen kommer inte genast att kunna tillskansa sig denna stora marknad.
The insurance companies will not immediately be able to appropriate this large market for themselves.
SwedishAv denna anledning bör EU inte alls försöka tillskansa sig behörighet inom socialpolitiken.
For this reason, the EU should not be seeking to acquire competence over social policy at all.
SwedishPå så vis försöker parlamentet tillskansa sig mer makt, något som Junilistan är emot.
In that way, Parliament is trying to appropriate more power for itself, something to which the June List is opposed.
SwedishNyhögern håller på att tillskansa sig dessa och med hjälp av dem klättrar den på den moraliska självgodhetens högländer.
The new right is getting hold of them and using them to capture the moral high ground.
SwedishKina håller snabbt på att samla på sig utländska valutareserver samt tillskansa sig kontroll över knappa globala resurser.
China is rapidly accumulating foreign currency reserves and control over scarce global resources.
SwedishMan har tillfrågat en person, Romano Prodi, som verkar ha föresatt sig att tillskansa sig en mycket politisk roll.
The President-designate, Mr Romano Prodi, seems to have decided, in fact, to make this a very political role.
SwedishDe mänskliga rättigheterna urholkas som vi väl vet alltför ofta, främst för att tillskansa sig partipolitiska fördelar.
Human rights, as you well know, are often far too eroded, and this erosion is primarily for party political advantage.
SwedishHon får således inte tillskansa sig detta arv, inte ens en del av det, eftersom det av naturen är omistligt.
Human beings cannot, therefore, appropriate for themselves even a part of this heritage, which is, by its very nature, inalienable.
SwedishDet är ännu mer oroande att kommissionen och Eurocontrol försöker tillskansa sig 60 procent av rösträtten i styrelsen.
More worryingly, the Commission and Eurocontrol are attempting to accrue to themselves 60% of the voting rights on the Administrative Board.
SwedishDet ingångna avtalet innehåller inte något fast åtagande från Förenta staternas sida att upphöra med att tillskansa sig dessa beteckningar.
The agreement reached does not contain a firm commitment from the United States to cease misappropriating these descriptions.
SwedishDessutom har denne man redan monopol på satellit-TV-kanalerna, och han försöker nu tillskansa sig ytterligare en del av den analoga reklamkakan.
Furthermore, this gentleman already has a monopoly of satellite television and now he is seeking a further slice of the analogue advertising cake.
SwedishJag vill bara slå fast detta eftersom parlamentet, kommissionen och EG-domstolen säkert kommer att kritiseras än en gång för att tillskansa sig makt.
I merely wish to put this on record here, because the Parliament, Commission and ECJ will undoubtedly be criticised yet again for appropriating powers.
SwedishSkälet är oro för att medlemsländer ska tillskansa sig konkurrensfördelar och riskera folkhälsan genom långa arbetstider och ansvarslösa regler för jourtid.
The reason is concern that Member States will seize competitive advantages and risk public health by having long working hours and irresponsible rules for on-call time.
Swedish, som de säger, och försöka tillskansa sig större behörighet och mer makt utan att fråga dem först.
People are afraid that there are some folk down there in the EU, as they put it, who are trying to seize more competences, or more power, without asking them first.
Swedish, som de säger, och försöka tillskansa sig större behörighet och mer makt utan att fråga dem först.
People are afraid that there are some folk down there in the EU, as they put it, who are trying to seize more competences, or more power, without asking them first.
SwedishDet är inte rimligt att kommissionen försöker tillskansa sig rättigheter den inte förfogar över för att undvika varje form av kontroll av dess sätt att förhandla.
It is indeed wrong for the Commission to seek to claim rights that it does not actually possess in order to avoid all controls on the manner in which it negotiates.
SwedishFör det andra har EU-apparaten i Bryssel redan visat vad man är kapabel till, genom att tillskansa sig rätten att styra energipolitiken och avreglera gas- och elmarknaderna.
The second is that the Europe of Brussels has already shown what it is capable of, by usurping the right to run energy policy and liberalising the gas and electricity markets.
SwedishEfter vad vi kan konstatera i Nassauers betänkande, som vi just granskat, vill parlamentet tillskansa sig frågan om Europol för att göra det till ett exempel på överstatlig administration.
As is apparent from the Nassauer report which we have just discussed, this House wants to take Europol and make it into an example of a supranational administration.
SwedishMed betänkandets förslag till nya budgetposter, kampanjer och utökade befogenheter vill EU tillskansa sig mer makt och använder frågor likt dessa som medel i detta sökande.
With the report's proposals for new budget headings, campaigns and increased responsibilities the EU is seeking to appropriate more power and to use issues like these as means in that quest.