"stiga av" traduzione inglese

SV

"stiga av" in inglese

SV

stiga av {verbo}

volume_up
De har dock upphört med arbetet på en av de två tunnlarna och fortfarande finns det ingen möjlighet att stiga på tåget i Basel och stiga av i Chiasso.
They have stopped the work on one of the tunnels in the meantime, and it is still not possible to get on the train in Basel and to get off again at Chiasso.
Jag drömmer om den dag när man kan stiga av tåget i Paris och läsa en skylt där det står: ”Centrica - ännu inte i ryska händer - förser miljoner av parisare med el.”
I dream of the day when I can get off the train in Paris and read a sign that says: 'Centrica - still not in Russian hands - providing power to millions of Parisians'.

Traduzioni simili a "stiga av" in inglese

stiga verbo
av avverbio
English
av preposizione

Esempi di utilizzo "stiga av" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishUtgifterna för jordbrukspolitiken kommer till att börja med rent av att stiga något.
To start with, expenditure on the agricultural policy will even increase slightly.
SwedishÅ andra sidan kommer biljettpriserna att stiga som en följd av dessa nya kostnader.
On the other hand, fares will logically rise as a result of these new costs.
SwedishKostnaderna till följd av trafikstockningar håller på att stiga till 1 procent av BNP.
The costs incurred by traffic congestion are rising to 1% of GDP.
SwedishDessa siffror kommer att fortsätta att stiga till följd av en ökning av den förväntade livslängden.
These figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.
SwedishEnbart gasimporten väntas stiga till 84 procent av utbudet till 2030.
Dependency on gas alone is expected to rise to 84% of supply by 2030.
SwedishDet är omöjligt att stiga på och av fordon med höga fotsteg.
It is impossible to get on and off vehicles with high steps.
SwedishFör det fjärde: Den här veckan har jag fem gånger stigit in i en hiss utan att kunna stiga av på min våning.
Fourthly, this week I have got into a lift five times and not been able to get out at my own floor.
SwedishJag skulle stiga av på tionde våningen.
SwedishDu har också rätt till gratis hjälp med att stiga på och av tåget, medan du befinner dig ombord och på stationen före och efter resan.
You are also entitled to assistance, free of charge, getting on and off and changing trains, on board and at the station before and after your journey.
SwedishVill du bli berömd tidigt så ska du bli skådespelare, för då börjar berömmelsen stiga i slutet av 20-årsåldern -- du är fortfarande ung, det är riktigt bra.
So if you want to become famous early on, you should be an actor, because then fame starts rising by the end of your 20s -- you're still young, it's really great.
SwedishDet råder ingen tvekan om att kostnaderna för de misslyckade förhandlingarna i Doharundan är höga och kommer att stiga i händelse av en definitiv kollaps.
   . – Mr President, there can be no doubt that the costs of the failure of the Doha Round negotiations are high and will increase in the event of a definitive breakdown.
SwedishMen när Cargill är så förtjust över att dess vinster skall stiga medan Kinas självförsörjning av jordbruksvaror minskar är bilden en bra bit mindre optimistisk för människorna själva i Kina.
But while Cargill is so delighted that its profits will rise while Chinese self-sufficiency in agricultural goods falls, the picture is a good deal less optimistic for the people of China themselves.