"på grund av" traduzione inglese

SV

"på grund av" in inglese

EN
EN

SV på grund av
volume_up
{avverbio}

på grund av (anche: eftersom, därför att)
Inte grund av Bulgarien, utan grund av att vi utgör en värdebaserad gemenskap.
Not because of Bulgaria, but because we are a community of values.
Detta är inte bara grund av låga löner eller bara grund av brist på socialt skydd.
This is not just because of low wages nor just because of lack of social protection.
Önskar rådet reform grund av utvidgningen eller grund av WTO?
Does it want reform because of enlargement or because of the WTO?

Sinonimi (svedese) per "på grund av":

på grund av

Traduzioni simili a "på grund av" in inglese

aggettivo
English
avverbio
English
preposizione
grund sostantivo
grund aggettivo
English
grund- aggettivo
av avverbio
English
av preposizione

Esempi di utilizzo "på grund av" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Swedish grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
SwedishEn förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
SwedishKommissionen lade inte fram detta förslag grund av dogmatism eller envishet.
In making that proposal, the Commission was not driven by dogmatism or obstinacy.
SwedishSpindelsilke har också stor potential grund av dess antiballistiska egenskaper.
Spider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
SwedishDet lär till och med har skett avrättningar grund av vägran att odla potatis.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
SwedishDetta kommer inte att lösa problemet med diskriminering grund av nationalitet.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
SwedishJag hoppas att ingen här inne känner hat grund av vad han har antytt om oss.
I hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
SwedishPå sociologiska grunder finns det dessutom en diskriminering grund av härkomst.
On a sociological basis, moreover, there is discrimination according to birth.
SwedishBankerna får inte diskriminera EU-medborgare grund av deras nationalitet.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
SwedishDetta hopp förintades återigen grund av Rauf Denktash omedgörliga hållning.
These hopes were once more destroyed by the inflexible attitude of Raouf Denktash.
SwedishVi godtar inte minskad Europaanda eller en antieuropeisk agenda grund av krisen.
We do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Swedish grund av detta ramlade jag och slog mig så illa att jag fick en fraktur.
As a result, I, for one, have suffered a bad fall and have sustained a fracture.
SwedishElise-programmet var ett bra projekt grund av dess omfattande hävstångseffekt.
The Elise programme was a good project in terms of providing great leverage.
SwedishDet slås fast att kvinnors och flickors rättigheter hotas grund av barnäktenskap.
It is stated that the rights of women and girls are threatened by child marriage.
SwedishMen vad det än är måste vi se till att vi inte avskriver det grund av okunnighet.
But whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
SwedishDe dör grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
SwedishInkluderandet av en sådan artikel lyckades inte grund av rättsliga skäl.
The inclusion of such an article in the text did not succeed for legal reasons.
Swedish grund av budgetneutraliteten skall dock endast 248 personer nyanställas.
However, owing to budgetary neutrality there are to be only 248 new appointments.
SwedishVi har masochisterna som lider grund av systemet, men som tycker om att lida.
There are the masochists who suffer as a result of the system, but who like to suffer.
Swedish grund av internationella förpliktelser har vi inte möjlighet att beskatta fotogen.
According to our international obligations, we are not able to tax aviation fuel.