"opinion" traduzione inglese

SV

"opinion" in inglese

volume_up
opinion {gen. com.}
EN

"opinion" in svedese

volume_up
opinion {sostantivo}

SV opinion
volume_up
{genere comune}

opinion (anche: pendel, klockpendel)
volume_up
pendulum {sostantivo}

Esempi di utilizzo "opinion" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishHan talade om att det inte bara finns en enda allmän opinion, utan 15 olika arenor.
He talked of there not being a single, general opinion, but 15 different arenas.
SwedishAlla dessa åtgärder speglar en ändrad allmän opinion i frågan om avfallshantering.
All these measures reflect changing public opinions on the issue of waste management.
SwedishMänniskor som informerar och skapar opinion gör det ofta med livet som insats.
People who produce information and create opinion often do so at risk of their lives.
SwedishDetta har skapat ett momentum, men även en stark allmän opinion för att hitta sanningen.
This has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
SwedishUtvidgningen måste vinna stöd och bli väl mottagen inom ländernas allmänna opinion.
Enlargement must be supported and well received by national public opinion.
SwedishDessutom behöver vi en allmän opinion som stöder nya produkter och innovation på marknaden.
We also need public opinion that supports novelties and innovation in the market.
SwedishDet visar bara EU:s arroganta nonchalerande av demokratisk opinion.
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
SwedishI detta sammanhang handlar det om att skapa opinion för utvidgningen.
In this context, it is a question of rousing public opinion in favour of enlargement.
SwedishBara mäktiga intressen kommer att finna det enkelt att mobilisera en opinion.
Only powerful interests will find it easy to mobilise opinion.
SwedishDet verkar finnas en stark opinion för kommissionens tidigare förslag.
There seems to be a strong body of opinion in favour of what the Commission proposed earlier.
SwedishI dag är det en muslimsk allmän opinion som sträcker sig långt bortom Arabländernas gränser.
Today, it is Muslim public opinion, which extends far beyond the geography of the Arab states.
SwedishVi hade en allmän opinion som var emot EU under ganska lång tid.
We had public opinion against the European Union for quite some time.
SwedishJag vill bara påpeka att det i de här frågorna inte finns någon enhetlig allmän opinion i Europa.
Let me just point out to you that public opinion in Europe is not united on these questions.
SwedishPolitiskt ledarskap handlar om att forma, leda och skapa opinion.
Political leadership means forming, leading and shaping opinion.
SwedishEn opinion har uppstått bland allmänheten, herr Berlusconi.
Public opinion has come into its own on this matter, Mr Berlusconi.
SwedishPär Weihed i ny debattartikel i SVD Opinion: Brännpunkt.
Pär Weihed in a new debate article in Swedish Newpaper SVD Opinion.
SwedishDet finns ingen allmän opinion i EU, och det kan därför heller inte finnas någon EU-utrikespolitik.
There is no such thing as European public opinion, and there can therefore be no EU foreign policy.
SwedishDenna opinion finns, så varför tar ni inte hänsyn till den?
That opinion exists, so why are you not taking it into account?
SwedishRätten att få del av information är grundläggande för möjligheterna att bilda opinion och att påverka politiken.
The right to information is basic to the ability to shape opinion and influence policy.
SwedishDärför spelar medvetenhet och opinion bland allmänheten en viktig roll när det gäller att öka organdonationen.
Therefore public awareness and public opinion play an important role in increasing organ donation.