"operativ" traduzione inglese

SV

"operativ" in inglese

SV operativ
volume_up
{aggettivo}

Försvarspolitik har två dimensioner: En strategisk och en operativ.
European arms policy has two dimensions: a strategic and an operational dimension.
Vidare måste unionen göra sin människorättspolitik operativ.
The Union will also need to place its human rights policy on an operational footing.
Europol måste få operativ behörighet att verka över gränserna.
What we need is for Europol to be given operational capability across frontiers.
operativ (anche: operations-, verksamhets-)
Alla dessa frågor kräver en egen operativ ram i den digitala miljön.
All these require their own operating framework within the digital environment.
Lagbestämmelser och interna operativa förfaranden måste anpassas till de aktuella behoven.
Legal provisions and internal operating procedures must be adjusted to current needs.
De operativa förhållandena i norra Kaukasus fortsätter att vara svåra, särskilt när det gäller säkerheten.
Operating conditions in the northern Caucasus remain difficult, especially in terms of security.
Den utgör en operativ ram för att samordna och prioritera EU-finansierade projekt på detta fält.
It constitutes an operative framework for coordinating and prioritising EU-financed projects in this field.
Europol måste byggas ut och måste få operativ behörighet.
EUROPOL must be fully developed; it must be given operative authority.
Ett instrument, DIPECHO, har nämnts här som handlar om de operativa förberedelserna i katastrofsituationer.
An instrument was mentioned earlier, DIPECHO, which provides operative preparation for disaster situations.

Sinonimi (svedese) per "operativ":

operativ

Esempi di utilizzo "operativ" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet kommer emellertid att dröja fram till 2005 innan en sådan byrå kan bli operativ.
However, it will take until 2005 to have such an agency up and running.
SwedishDen utgör en operativ ram för att samordna och prioritera EU-finansierade projekt på detta fält.
In addition, we should involve Balkan countries in the European institutions.
SwedishDet är bra att bekräfta en prioritet, men den måste också kunna bli operativ.
It is all well and good to affirm a priority, but this priority must also be followed up by concrete action.
SwedishDen skall tillförsäkra unionen en operativ förmåga som stöder sig på civila och militära resurser.
This will lead to a common defence, when the European Council, acting unanimously, so decides.
SwedishNågot priskrig har aldrig uppkommit eftersom marknadens likviditet är knuten till en enda operativ aktör.
There has never been a price war, as market liquidity is controlled by a single active player.
SwedishDet är så man måste se på denna fråga, det vill säga såväl ur politisk, praktisk och operativ synvinkel.
Therefore, this issue should be examined from a political, practical and commercial perspective.
SwedishOLAF måste i själva verket vara operativ till årets slut.
OLAF must actually be up and running by the end of the year.
SwedishAlla dessa frågor kräver en egen operativ ram i den digitala miljön.
SwedishDet är naturligtvis nödvändigt att denna europeiska övergångsstyrka är operativ.
SwedishEuropeiska utrikestjänsten har nu varit operativ i över ett år: vi kan nu förvänta oss att den ska ge vissa resultat.
The External Action Service has been in operation for more than a year: we can now expect some results from it.
SwedishPå en operativ nivå ser vi kontrollorganet som ett sätt att förstärka de kontrollverktyg och metoder som medlemsstaterna använder.
The amendments seek to make the proposal clearer, whilst complying with the Council ’ s broad approach.
SwedishDet är avsett att tillförsäkra ” en operativ förmåga som stöder sig på... militära resurser ”.
That is why the peoples of Europe should throw out the 'Euro-constitution ' and step up their fight against the reactionary policy of the Ε U.
SwedishJag kan inte tro att ni, nästan en månad efter katastrofen, inte har något annat svar att ge oss än att ni har sänt dit en operativ grupp.
I cannot believe that, after a month of disaster, all you can say to us is that you have sent a task force.
SwedishJag stöder faktiskt den vidare tolkningen av operativ samverkan, under förutsättning att nödvändiga garantier lämnas.
We believe that it can make a major contribution to the uniform and cost-effective implementation of control and inspection programmes.
SwedishDet som behövs är därför en gränsöverskridande samordnad strategi som innefattar ökade insatser både på rättslig och på operativ nivå.
What is needed is therefore an across-the-board, coordinated strategy, involving increased efforts at both legislative and operation levels.
SwedishFör första gången rör det sig om en helt europeisk styrka, som blir operativ utan det avgörande stödet från Amerikas förenta stater.
For the first time, this is an entirely European peace force, which is moving on its way without the usually crucial support of the United States.
SwedishRådet antog naturligtvis i princip en sådan strategi den 10 december 2002, men texten måste ges ut och utan dröjsmål vara operativ.
The Council, of course, adopted such a common strategy in principle on 10 December 2002, but the final document should appear and come into force without delay.
SwedishRapporten innehåller några rekommendationer om hur man skall förbättra kustbevakningen, och hänvisar till ett eventuellt upprättande av en operativ struktur.
I am a little worried that the response will be inadequate if all that is done is to maintain existing sanctions up to, and including, February 2004.
SwedishDet är därför bra att man försöker göra rådets verksamhet mer operativ och kontinuerlig och att man undanröjer hindren för beslutsfattande.
It is therefore good that an attempt is being made to make the operation of the Council more workable and continuous and that the obstacles to decision-making are being removed.
SwedishFör det tredje kommer den permanenta europeiska stabilitetsmekanismen att vara operativ från och med juni 2013 och ha en effektiv utlåningskapacitet på 500 miljarder euro.
Thirdly, the permanent European Stability Mechanism will be made functional as of June 2013, with the effective lending capacity of EUR 500 billion.