"om" traduzione inglese

SV

"om" in inglese

volume_up
om {prep.}
volume_up
om {cong.}
SV

om {preposizione}

volume_up
1. generale
Det handlar om EU:s handel, om viseringar, om pengar - och det handlar om mod.
This is about EU trade, about visas, about money - and it is about courage.
Men detta anförande handlar inte om mig, det handlar om er och om vad ni gör.
But this speech is not about me: this speech is about you and about your activity.
Det här handlar om att avveckla byråkratin och det handlar om ansvarsskyldighet.
This is about the dismantling of bureaucracy and it is about accountability.
om (anche: i, , för, till, som, mot, efter, åt, trots, såsom)
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
Joint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Inför kunskapen om döden har vi skyldighet att vittna om kunskapen om livet.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Gemensamt resolutionsförslag om elfte internationella konferensen om aids i Zambia
Joint motion for resolution on the International AIDS Conference in Zambia
om (anche: i, för, till, mot, vid, under, över, å, enligt, kring)
Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.
This relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
Joint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
om rådets uttalande om halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
on the Council Statement on the mid-term review of the common agricultural policy.
Vi går till omröstning om begäran om ajournering av debatten om Orlandos betänkande.
I will now put to the vote the request to postpone the debate on the report by Mr Orlando.
Dessa används emellertid inte, även om det handlar om gemenskapsrätt.
Although this is a matter of Community law, it is not being applied by the Member States.
Vi går nu till omröstning om begäran om ajournering av betänkande Karamanou.
I will now put to the vote the request to postpone the report by Mrs Karamanou.
om (anche: efter, förbi, bortom)
Men det förgångna är det förgångna, vilket kommissionär Patten med rätta erinrade om.
That said, the past is the past, as Commissioner Patten so rightly said.
Om debatten handlar om framtiden så verkar den ha fastnat i det förgångna.
If this is a debate about the future, then it seems to be bogged down in the past.
Förr handlade detta om den inre marknaden, den gemensamma valutan och utvidgningen.
In the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
Jag hade förhoppningar om att Doharundan var en utvecklingsrunda.
I came with the expectation that the Doha Round was a development round.
Det kommer inte längre att finnas någonting att förhandla om under den tionde Uruguayrundan.
The tenth round of the Uruguay Round will have no further business.
Denna världshandelsrunda måste handla framför allt om utveckling.
This round of trade talks must truly be a development round.
2. "tidsangivelse"
om
volume_up
in {prep.} (expressing point in time)
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
Joint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Inför kunskapen om döden har vi skyldighet att vittna om kunskapen om livet.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Kommissionen talade om stora saker vid förhandlingarna om transittrafiken.
At the time the Commission promised much in its negotiations on transit traffic.
3. "läge"
om
volume_up
of {prep.} (location)
När vi talar om arbetsordningen talar vi inte om en primär källa utan om en sekundär.
The Rules of Procedure are a secondary rather than a primary point of reference.
Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.
This relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Förklaring om förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights

Sinonimi (svedese) per "om":

om

Esempi di utilizzo "om" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishHon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishVi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishVarifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
SwedishI grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.
The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
SwedishDetta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
SwedishVi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
SwedishDe viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
SwedishDetta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
SwedishFiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
SwedishYttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
SwedishSlutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd.
Finally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
SwedishDet är här kapitlet om social rättvisa börjar, och båda kapitlen är lika viktiga.
This is where the story of social justice begins and both stories are important.
SwedishDen anser inte att dessa numera sterila vatten är värda 86 miljoner euro om året.
It does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.